Клименко Сергій. Фото. Будапешт (Угорщина), квітень 2018 року
Будапешт (Угорщина), квітень 2018 року
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Будапешт (Венгрия), апрель 2018 года
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Будапешт (Budapest) - столиця та найбільше місто (близько 1798 тис. мешканців) Угорщини (Magyarország). Місто Будапешт було утворене 1873 року в результаті злиття кількох угорських міст: Пешта, розташованого на східному (лівому) боці ріки Дунай, та Буди й Обуди, що займають західний (правий) берег Дунаю.
У I столітті до н.е. на місці Будапешта існувало кельтське поселення Ак-Інк, яке було торговим і ремісничим центром. Після приходу римлян у 89 році н.е. територія була включена до римської провінції Паннонія. У 106 році Ак-Інк перейменували на Аквінкум і зробили адміністративним центром. У місті розміщався римський гарнізон і налічувалося близько 20 тис. мешканців. Досі зберігся археологічний парк: руїни громадських будівель, приватні будинки й акведук. До IV століття Аквінкум був столицею провінції Нижня Паннонія. У місті стояв римський легіон «Legio II Adiutrix». До 450 року римлян витиснули остготи та гуни, і Паннонія стала центром гунської імперії.
Сучасний Пешт називався Contra Aquincum (Навпроти Аквінкума) і був невеликим населеним пунктом. Місто було засноване за часів хана Крума (796-814). Потім на місці сучасного Будапешта проживали слов'янські племена та авари. Приблизно в 895 році на Дунай прийшли угорські племена (мадяри), Аквінкум було перейменовано на Буду (пізніше на Обуду - Стару Буду) і він став першим політичним центром Угорщини. Сторіччям пізніше була проголошена Угорська держава. У XII столітті виникли поселення на лівому березі Дунаю - Пешті.


Будапешт (Budapest) - столица и самый большой город (около 1798 тыс. жителей) Венгрии (Magyarország). Город Будапешт был образован в 1873 году в результате слияния нескольких венгерских городов: Пешта, расположенного на восточной (левой) стороне реки Дунай, Буды и Обуды, занимающих западный (правый) берег Дуная.
В I веке до н.э. на месте Будапешта существовало кельтское поселение Ак-Инк, которое было торговым и ремесленным центром. После прихода римлян в 89 году н.э. территория была включена к римской провинции Паннонія. В 106 году Ак-Инк переименовали в Аквинкум и сделали административным центром. В городе размещался римский гарнизон и насчитывалось около 20 тыс. жителей. До сих пор сохранился археологический парк: руины общественных зданий, частные дома и акведук. К IV век Аквинкум был столицей провинции Нижняя Паннония. В городе стоял римский легион «Legio II Adiutrix». К 450 году римлян вытеснили остготы и гунны, и Паннония стала центром гуннской империи.
Современный Пешт назывался Contra Aquincum (Против Аквінкума) и был небольшим населенным пунктом. Город был основан во времена хана Крума (796-814). Потом на месте современного Будапешта проживали славянские племена и аварки. Приблизительно в 895 году на Дунай пришли венгерские племена (мадьяры), Аквинкум был переименован в Буду (позже на Обуду - Старую Буду) и он стал первым политическим центром Венгрии. Столетием позже было провозглашено Венгерское государство. В XII веке возникли поселения на левом берегу Дуная - Пеште.


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Вид с Цепного моста Сеченьи (Széchenyi lánchíd). Панорама ~150°. Фото квітня 2018 року.
Вид з Ланцюгового мосту Сечені (Széchenyi lánchíd), панорама ~150°. Праворуч - Пешт, ліворуч - Буда.
Почіпний міст через Дунай, що сполучає дві історичні частини Будапешта - Буду та Пешт. Відкрито 1849 року, став першим постійним мостом через Дунай.


Вид с Цепного моста Сеченьи (Széchenyi lánchíd), панорама ~150°. Справа - Пешт, слева - Буда.
Подвесной мост через Дунай, соединяющий две исторических части Будапешта - Буду и Пешт. Открыт в 1849 году, стал первым постоянным мостом через Дунай.

A View from Széchenyi Chain Bridge.


Унаслідок монгольської навали в 1241 році Буда й Пешт були розорені. Після цього в 1247 році король Бела IV на Фортечній горі вибудував укріплений королівський замок - Буду. 1361 року Буду було проголошено столицею Угорського королівства. 1541 року Буда й Пешт були окуповані османами. У Буді перебувала резиденція османського паші, місто було столицею вілаєта. Лише у 1686 році австрійським військам вдалося взяти штурмом Будайську фортецю після майже 40 днів облоги. Місто було приєднано до володінь Габсбургів.
У XVIII столітті почався бурхливий розвиток Пешта як торговельного центру. До 1800 року населення Пешта перевищувало населення Буди і Обуди, разом узятих. Остаточне об'єднання трьох міст в одне під назвою Будапешт сталося 17 листопада 1873 року після утворення окремого угорського королівського уряду. З того часу місто почало бурхливо розвиватися. 1896 року в Будапешті пройшло широкомасштабне святкування 1000-річчя отримання угорцями Батьківщини. 1900 року населення об'єднаного міста становило 730 тис. чоловік.
До 1930 року населення міста становило близько 1 млн. осіб, а населення передмість - близько 400 тис. У березні 1944 року Будапешт було окуповано німецькими військами. Пізніше місто обложила Червона армія, облога тривала 102 дні, центральні райони міста в ході боїв перетворилися на руїни. 13 лютого 1945 року Будапешт було взято штурмом, були знищені всі мости і чверть всіх будов. Близько 38 тис. осіб загинуло у тій битві. У післявоєнний час, 1 січня 1950 року територію міста було істотно розширено. Був утворений Великий Будапешт. Відновлення міста тривало в 1950-1960 роках. У жовтні 1956 року в Угорській Народній Республіці спалахнуло повстання, яке придушили радянські війська, що надалі залишалися там до падіння комуністичного режиму.


Вследствие монгольского нашествия в 1241 году Буда и Пешт были разорены. После этого в 1247 году король Белла IV на Крепостной горе выстроил укрепленный королевский замок - Буду. В 1361 году Буда была провозглашена столицей Венгерского королевства. В 1541 году Буда и Пешт были оккупированы османами. В Буде находилась резиденция османского паши, город был столицей вилайета. Лишь в 1686 году австрийским войскам удалось взять штурмом Будайську крепость после почти 40 дней осады. Город был присоединен к владениям Габсбургов.
В XVIII веке началось бурное развитие Пешта как торгового центра. До 1800 года население Пешта превышало население Буды и Обуды, вместе взятых. Окончательное объединение трех городов в один под названием Будапешт произошло 17 ноября 1873 году после образования отдельного венгерского королевского правительства. С того времени город начал бурно развиваться. В 1896 году в Будапеште прошло широкомасштабное празднование 1000-летия обретения венграми Родины. В 1900 году население объединенного города представляло 730 тыс. человек.
К 1930 году население города составляло около 1 млн. человек, а население предместий - около 400 тыс. В марте 1944 году Будапешт был оккупирован немецкими войсками. Позднее город осадила Красная армия, осада длилась 102 дня, центральные районы города в ходе боев превратились в руины. 13 февраля 1945 года Будапешт был взят штурмом, были уничтожены все мосты и четверть всех строений. Около 38 тыс. человек погибли в той битве. В послевоенное время, 1 января 1950 года территория города была существенно расширена. Был образован Большой Будапешт. Восстановление города продолжалось в 1950-1960 годах. В октябре 1956 года в Венгерской Народной Республике вспыхнуло восстание, которое подавили советские войска, оставшиеся там в дальнейшем до падения коммунистического режима.


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Цепной мост, или мост Сеченьи (Széchenyi lánchíd). Панорама ~120°. Фото квітня 2018 року.
Вид на Дунай та Пешт, панорама ~120°.
Праворуч - Ланцюговий міст, чи міст Сечені (Széchenyi lánchíd).
На протилежному березі - Пешт.
Ліворуч - Буда, Sztehlo Gábor rkp.


Вид на Дунай и Пешт, панорама ~120°.
Справа - Цепной мост, или мост Сеченьи (Széchenyi lánchíd).
На противоположном берегу - Пешт.
Слева - Буда, Sztehlo Gábor rkp.

Széchenyi Chain Bridge (Széchenyi lánchíd).


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Вид с Цепного моста Сеченьи (Széchenyi lánchíd). Панорама ~190°. Фото квітня 2018 року.
Вид з Ланцюгового мосту Сечені (Széchenyi lánchíd), панорама ~190°. Ліворуч - Пешт, праворуч - Буда, Friedrich Born rkp.
Вид с Цепного моста Сеченьи (Széchenyi lánchíd), панорама ~190°. Слева - Пешт, справа - Буда, Friedrich Born rkp.
Széchenyi Chain Bridge (Széchenyi lánchíd).


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Дунай и Цепной мост Сеченьи (Széchenyi lánchíd). Панорама ~120°. Фото квітня 2018 року.
Дунай та Ланцюговий міст Сечені (Széchenyi lánchíd), панорама ~120°.
Ліворуч - Буда, Friedrich Born rkp.
На протилежному березі - Пешт.


Дунай и Цепной мост Сеченьи (Széchenyi lánchíd), панорама ~120°.
Слева - Буда, Friedrich Born rkp.
На противоположном берегу - Пешт.

Danube (Duna) and Széchenyi Chain Bridge (Széchenyi lánchíd).


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Дунай и Мост Эржебет (Erzsébet híd). Панорама ~90°. Фото квітня 2018 року.
Дунай та Міст Ержебет (Erzsébet híd), панорама ~90°.
Праворуч - Буда, Friedrich Born rkp.
На протилежному березі - Пешт.


Дунай и Мост Эржебет (Erzsébet híd), панорама ~90°.
Справа - Буда, Friedrich Born rkp.
На противоположном берегу - Пешт.

Danube (Duna) and Elisabeth Bridge (Erzsébet híd).


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Вид на Дунай и Цепной мост Сеченьи (Széchenyi lánchíd) ночью. Панорама ~90°. Фото квітня 2018 року.
Вид на Дунай та Ланцюговий міст Сечені (Széchenyi lánchíd) вночі, панорама ~90°.
Праворуч - Буда, Sztehlo Gábor rkp.
На протилежному березі - Пешт.


Вид на Дунай и Цепной мост Сеченьи (Széchenyi lánchíd) ночью, панорама ~90°.
Справа - Буда, Sztehlo Gábor rkp.
На противоположном берегу - Пешт.

Széchenyi Chain Bridge (Széchenyi lánchíd) at night.


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Вид на Дунай и Цепной мост Сеченьи (Széchenyi lánchíd) ночью. Панорама ~60°. Фото квітня 2018 року.
Вид на Дунай та Ланцюговий міст Сечені (Széchenyi lánchíd) вночі, панорама ~60°. На протилежному березі - Пешт.
Вид на Дунай и Цепной мост Сеченьи (Széchenyi lánchíd) ночью, панорама ~60°. На противоположном берегу - Пешт.
Széchenyi Chain Bridge (Széchenyi lánchíd) at night.


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Общий вид на Рыбацкий Бастион (Halászbástya) и Церковь Матьяша (Mátyás Templom). Панорама ~120°. Фото квітня 2018 року.
Загальний вид на Рибацький Бастіон (Halászbástya) та Церкву Матьяша (Mátyás Templom), панорама ~120°.

Общий вид на Рыбацкий Бастион (Halászbástya) та Церковь Матьяша (Mátyás Templom), панорама ~120°.

Fisherman's Bastion (Halászbástya) and Matthias Church (Mátyás Templom).
The Halászbástya or Fisherman's Bastion is a terrace in neo-gothic style situated on the Buda bank of the Danube, on the Castle hill in Budapest, around Matthias Church.


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Вид на Дунай и Пешт с Рыбацкого Бастиона (Halászbástya). Панорама ~150°. Фото квітня 2018 року.
Вид на Дунай і Пешт з Рибацького Бастіону (Halászbástya), панорама ~150°.

Вид на Дунай и Пешт с Рыбацкого Бастиона (Halászbástya), панорама ~150°.

A view from Fisherman's Bastion (Halászbástya).


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Площадь Венских Ворот (Bécsi Kapu tér) и здание Национального Архива (Magyar Nemzeti Levéltár). Фото квітня 2018 року.
Площа Віденської Брами (Bécsi kapu tér) та будівля Національного Архіву (Magyar Nemzeti Levéltár).
Сама Віденська Брама розташована праворуч від будівлі архиву. Її було відбудовано заново 1936 року.


Площадь Венских Ворот (Bécsi kapu tér) и здание Национального Архива (Magyar Nemzeti Levéltár).
Сами Венские ворота расположены справа от здания архива. Они были отстроены заново в 1936 году.

Vienna Gate Square (Bécsi kapu tér) and National Archives of Hungary (Magyar Nemzeti Levéltár).


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Вид на Буду с Замковой Горы (Tóth Árpád stny.). Панорама ~160°. Фото квітня 2018 року.
Вид на Буду із Замкової Гори, панорама ~160°.

Вид на Буду с Замковой Горы, панорама ~160°.

View of Buda from the Castle Hill (from Tóth Árpád stny.)


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Вид на Буду с Замковой Горы (Tóth Árpád stny.). Панорама ~180°. Фото квітня 2018 року.
Вид на Буду із Замкової Гори, панорама ~180°.
Вид на Буду с Замковой Горы, панорама ~180°.
View of Buda from the Castle Hill (from Tóth Árpád stny.)


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Вид на Дунай и Пешт от здания Королевского дворца. Панорама ~210°. Фото квітня 2018 року.
Вид на Дунай і Пешт від будівлі Королівського палацу, панорама ~210°.
Вид на Дунай и Пешт с Будайской крепости (Budai Vár), панорама ~210°.
A view of Danube (Duna) and Pest from Buda Castle (Budai Vár).


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Королевский дворец, крыло Krisztinaváros (Марии Кристины, герцогини Тешенской), вид с площади Dózsa György tér. Панорама ~90°. Фото квітня 2018 року.
Королівський палац, крило Krisztinaváros (Марії Христини, герцогині Тешенської), вид з площі Dózsa György tér, панорама ~90°.
Нині тут міститься Національна бібліотека імені Ференца Сечені (Országos Széchényi Könyvtár).


Королевский дворец, крыло Krisztinaváros (Марии Кристины, герцогини Тешенской), вид с площади Dózsa György tér, панорама ~90°.
Нине тут размещается Национальная библиотека имени Ференца Сечени (Országos Széchényi Könyvtár).

National Széchényi Library from Dózsa György tér.
The Krisztinaváros wing faces the district of Krisztinaváros, which was named in honour of the daughter of Queen Maria Theresa, Archduchess Maria Christina, Duchess of Teschen.


Будапешт (Budapest), Венгрия (Magyarország). Фото. Вид на Дунай и Пешт с горы Геллерт (Gellért-hegy) от Цитадели (Citadella). Панорама ~150°. Фото квітня 2018 року.
Вид на Дунай і Пешт з гори Геллерт (Gellért-hegy) від Цитаделі (Citadella), панорама ~150°.

Вид на Дунай и Пешт с горы Геллерт (Gellért-hegy) от Цитадели (Citadella), панорама ~150°.

A view from Citadella upon the top of Gellért Hill (Gellért-hegy).Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.Згодом на цю сторінку будуть додані відповідні фото та інформація.
Запрошую завітати пізніше.
Усі права застережено. © 2003-2019 Сергій Клименко
Rambler's Top100