Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»
Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець».

Місто над Смотрич-рікою знайоме за письмовими згадками географа ІІ століття н.е. Клавдія Птоломея, який зазначає (деякі історики стверджують), що Кам’янець - це древнє місто Клепідава (Петридава). Люди заселили ці землі ще в древні епохи. Трипільці жили тут ще у ІV-III тисячолітті до н.е. У ІІ-Х століттях на території міста жили слов’янські племена черняхівської культури тиверців, залишки якої виявлені в кількох місцях.
У 1362 році литовський князь Ольгерд (Альгердас) розбив монголо-татар і передав землі Поділля братам Коріатовичам. Місто став центром Поділля. В Кам’янці будуються житлові та адміністративні будівлі, костьоли та церкви, в південно-західній частині розбудовується фортеця для захисту від монголо-татар.
У 1434 році Поділля було приєднано до Польщі й утворилося Подільське воєводство з центром в м. Кам’янці. З 1672 року по 1699 рік османська Туреччина поширила свої володіння до Кам’янця. В 1795 році місто стало центром Подільської губернії в складі Російської Імперії.
Для організації та здійснення пам’ятко-охоронної діяльності зі збереження національної культурної спадщини Старого міста Указом Президента України від 30.04.1998 року № 396/98 створено Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» на основі Державного історико-архітектурного заповідника, створеного відповідно до Постанови РМ УРСР від 18.05.1977 року №298.


Першоджерела:
# Інформаційні таблиці Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».Национальный историко-архитектурный заповедник «Каменец».

Город над Смотрич-рекой знаком по письменным упоминаниям географа ІІ века н.э. Клавдия Птолемея, который отмечает (некоторые историки утверждают), что Каменец - это древний город Клепидава (Петридава). Люди заселили эти земли еще в древние эпохи. Трипольцы жили здесь ещё в ІV-III тысячелетии до н.э. Во ІІ-Х веках на территории города жили славянские племена черняховской культуры тиверцев, остатки которой обнаружены в нескольких местах.
В 1362 году литовский князь Ольгерд (Альгердас) разбил монголо-татар и передал земли Подолья братьям Кориатовичам. Город стал центром Подолья. В Каменце строятся жилищные и административные здания, костелы и церкви, в юго-западной части перестраивается крепость для защиты от монголо-татар.
В 1434 году Подолье было присоединено к Польше и образовано Подольское воеводство с центром в г. Каменце. С 1672 года по 1699 год османская Турция распространила свои владения до Каменца. В 1795 году город стал центром Подольской губернии в составе Российской Империи.
Для организации и осуществления памятнико-охранительной деятельности по сохранению национального культурного наследия Старого города Указом Президента Украины от 30.04.1998 года № 396/98 создан Национальный историко-архитектурный заповедник «Каменец» на основе Государственного историко-архитектурного заповедника, созданного в соответствии с Постановлением СМ УССР от 18.05.1977 года №298.


Первоисточники:
# Информационные таблицы Национального историко-архитектурного заповедника «Каменец» (на Украинском и Английском языках).

Назад К серии фотографий Каменца-Подольского


The Kamyanets National Historical and Architectural Reserve.

The city on the Smotrych River is famous from the written mentions the II century A.D. geographer, Claudiy Ptolomey, who writes (and historians verify), that Kamyanets was an ancient city of Klepidav (Petrydav). But people inhabited these lands in the ancient epochs. The Trypiltsi lived here in the IV-III milleniums B.C. In the II-X centuries, the Slavonic tribes of the Cherniahivska culture (whose remains were found in several places), and the Tyvertsi, also, lived in the territory of the city.
In 1362, the Lithuanian Prince, Olgerd (Algerdas) defeated the Tatars and Mongols and passed the lands of Podillya to the Koriatovych brothers. The city became the center of Podillya. The Prince's palace and churches were built in Kamyanets. The fortress for defence against the Tatars and Mongols was built in the southwestern part of the city.
In 1434, Podillya was joined to Poland. The Polish Province with the center in Kamyanets was then formed.
From 1672 till 1699, Osmanian Turkey extended its possessions to Kamyanets. After liberation by the Poles, the city became a part of the Rich Pospolyta (Poland) again. In 1795, the city became the center of the Podillian Province of Russian Empire.
The National Historical and Architectural Reserve “Kamyanets” was created with the purposes of organization and realization the monumental preservation activities and protection of the national and cultural heritage of the Old Town. It was established according to the Presidential Decree No.396/98 on 30/04/1998, on the basis of the State Historical and Architectural Reserve, that was established according to the Regulation of the Council of Ministers of the USSR No.298 on 18/05/1977.


Source material:
# Data placards of the Kamyanets National Historical and Architectural Reserve.

Назад To the photos of Kamianets-Podilskyi

Rambler's Top100