Смотрицький каньйон
Смотрицький каньйон.

Смотрицький каньйон - це унікальний і неповторний краєвид, утворений природою понад 2000 млн. років тому. Річка Смотрич у силурійських породах утворює своєрідні меандри. В межах міста, протікаючи в каньйоні глибиною до 40 м, річка охоплює петлею і відділяє кам'яний острів.
Стінки каньйону - це природна книга древніх епох. На прямовисних стінках каньйону ми зустрічаємо відбитки чи скам'янілості таких організмів, як трилобіти, брахіоподи, граптоліти, остракоди, конодонти, хітинозої, корали, які були найпершими свідками зародження життя в Силурійських морських водах.
Мільйони років природа змінювала ландшафти, і до сьогодні збереглися рослини, які були свідками зледеніння і потепління (шиверекія подільська) або вже з'явилися після значних катаклізмів (цибуля подільська). На території міста та схилах каньйону зростають близько 1060 видів судинних рослин, 275 видів грибів, 64 види лишайників, близько 100 видів мохів. Тут є види світового та європейського значення. Екзотичні та декоративні рослини зі всього світу зростають в колекціях ботанічного саду, в дендропарках та на вулицях міста.
Своєрідна і багата фауна. У місті можна почути спів понад 100 видів птахів, побачити 200 видів комах, 20 видів амфібій, 25 видів ссавців, які живуть поряд з людиною. Близько 30 представників фауни охороняються в Європі та Україні.
Неповторність Смотрицького каньйону претендує на статус об'єкта Світової Спадщини, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО.


Першоджерела:
# Інформаційні таблиці Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».Смотричский каньон.

Смотричский каньон - это уникальный и неповторимый пейзаж, образованный природой свыше 2000 млн. лет назад. Река Смотрич в силурийских породах образует своеобразные меандры. В пределах города, протекая в каньоне глубиной до 40 м, река охватывает петлей и отделяет каменный остров.
Стенки каньона - это природная книга древних эпох. На отвесных стенках каньона мы встречаем отпечатки или окаменелости таких организмов, как трилобиты, брахиоподы, граптолиты, остракоды, конодонты, хитинозои, кораллы, которые были самыми первыми свидетелями зарождения жизни в Силурийских морских водах.
Миллионы лет природа изменяла ландшафты, и до сих пор сохранились растения, которые были свидетелями оледенения и потепления (шиверекия подольская) или уже появились после значительных катаклизмов (лук подольский). На территории города и склонах каньона растут около 1060 видов сосудистых растений, 275 видов грибов, 64 вида лишайников, около 100 видов мхов. Здесь есть виды мирового и европейского значения. Экзотичные и декоративные растения из всего мира растут в коллекциях ботанического сада, в дендропарках и на улицах города.
Своеобразна и богатая фауна. В городе можно услышать пение свыше 100 видов птиц, увидеть 200 видов насекомых, 20 видов амфибий, 25 видов млекопитающих, которые живут рядом с человеком. Около 30 представителей фауны охраняются в Европе и Украине.
Неповторимость Смотричского каньона претендует на статус объекта Мирового Наследия, которое находится под защитой ЮНЕСКО.


Первоисточники:
# Информационные таблицы Национального историко-архитектурного заповедника «Каменец» (на Украинском и Английском языках).

Назад К серии фотографий Каменца-Подольского


The Smotrych River Canyon.

The Smotrych River Canyon is a unique view, created by the nature over 2000 million years ago on the ancient Kamyanets. The Smotrych River, winding through the Silurian rocks, makes up peculiar meanders. In the city, the River, flowing in the canyon (40 m deep), surrounds and separates the stone island.
The walls of the canyon are a natural book of the ancient epoches. On the erect walls of the canyon one can see the imprints or hardened remains of such organisms as trilobites, brachiopods, graptolites, ostracodes, conodonts, hitinosoys, and corals, that were the first witnesses of the origin of life in the Silurian Sea.
Over millions of years, nature changed the landscape. Some of the plants that were the witnesses of the freezing and warming (Shyvekeriya podilska) remain till today. Some plants appeared after considerable cataclysms (Tsybulia podilska). 1060 kinds of the vascular plants, 275 kinds of mushrooms, 64 kinds of lichens, and nearly 100 kinds of mosses grow in the territory of the city and on the canyon slopes. There are some species of the world and European importance within the territory of the NNP. Exotic and ornamental plants from around the world grow in the collections of the Botanical Garden, in Dendropark and on the streets of the city.
The fauna is original and rich. More than 100 species of birds, 200 kinds of insects, 20 kinds of amphibians, and 25 species of mammals live near people in the city. Nearly 30 representatives of fauna are preserved in Europe and Ukraine.
Due to the originality of the Smotrych River Canyon, the NNP and city are applying for the status of World Heritage listing, under UNESCO protection, for the canyon.


Source material:
# Data placards of the Kamyanets National Historical and Architectural Reserve.

Назад To the photos of Kamianets-Podilskyi

Rambler's Top100