Клименко Сергій. Фото. Братислава (Словаччина), квітень 2018 року
Братислава (Словаччина), квітень 2018 року
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Братислава (Словакия), апрель 2018 года
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Братислава (Bratislava) - столиця Словацької республіки (Slovenská republika). Найбільше місто Словаччини (близько 450 тис. мешканців), розташоване по обидва береги Дунаю, у передгір'ї Малих Карпат. Місто безпосередньо примикає до кордону з Австрією та Угорщиною.
До V століття на територіях довкола Братислави утвердилися стародавні слов'янські племена, які дещо пізніше, на завершальному етапі Великого переселення, заснували Велику Моравію - одну з найбільших європейських держав раннього Середньовіччя. Саме в ті часи в письмових джерелах з'явилася перша згадка про Братиславу (IX століття), як про великий укріплений пункт князівства.
На початку X століття Велика Моравія впала під натиском угорців. Вирішальна битва відбулася 907 року біля стін Братислави. Місто опинилося в складі Угорщини та стало іменуватися Пожонь. До середини XII століття Пожонь отримав статус вільного королівського міста. У цей час почалася німецька колонізація придунайських земель, займаних слов'янами. Близько ста років потому вплив німців у Пожані був таким сильним, що місто було перейменовано на Пресбург (залишаючись при цьому під владою угорської корони). Протягом Середньовіччя місто було одним з найбільших торговельних і ремісничих центрів Східної Європи.
Далі на долю міста вплинула османська експансія на Балканах. 1541 року впала Буда - столиця Угорщини, і стольним містом Угорського королівства аж до 1784 року стала Братислава. Після повернення столиці Угорщини до відвойованої у османів Буду, Братислава не втратила свого значення адміністративного центру; тут до 1848 року відбувалися коронації угорських королів. Наприкінці XVIII століття в місті почав зароджуватися слов'янський національно-визвольний рух.
Після розпаду Австро-Угорщини, викликаного поразкою в Першій світовій війні, 28 жовтня 1918 року, на політичній карті світу з'явилася Чехословацька республіка, що об'єднала землі заселені чехами і словаками. 1 січня 1919 року Братиславу була оголошено адміністративним центром Словаччини у складі союзної держави.
«Оксамитова революція», що відбулася у листопаді 1989 року, призвела до мирного падіння про-комуністичного режиму. 1990 року ЧССР було перетворено на Чехословацьку Федеративну Республіку (ЧФР), згодом на Чеську і Словацьку Федеративну Республіку (ЧСФР). Зміни стосувалися принципів співіснування двох республік. Більш індустріально розвинена Чехія намагалася не допустити розпаду федерації, однак уникнути цього не вдалося. У червні 1992 року в країні відбулися парламентські вибори. Значну перемогу в Словаччині здобув Рух за демократичну Словаччину. У липні словацький парламент прийняв Декларацію про незалежність. Влада у Празі не стала силовим шляхом протидіяти розпаду, і 1 січня 1993 року Братислава стала столицею незалежної Словаччини.


Братислава (Bratislava) - столица Словацкой Республики (Slovenská republika). Самый большой город Словакии (около 450 тыс. жителей), расположен по обоим берегам Дуная, в предгорьях Малых Карпат. Братислава непосредственно граничит с Австрией и Венгрией.
К V веку на окружающих Братиславу территориях утвердились древние славянские племена, которые несколько позже, на завершающем этапе Великого переселения, основали Великую Моравию - одно из крупнейших европейских государств раннего Средневековья. Именно в те времен в письменных источниках появилось первое упоминание о Братиславе (IX век), как о крупном укрепленном пункте княжества.
В начале IX века Великая Моравия пала под натиском мадьяр. Решающее сражение произошло в 907 году у стен Братиславы. Город оказался в составе Венгрии и стал именоваться Пожонь. К середине XII века Пожонь получил статус свободного королевского города. В это время началась германская колонизация придунайских земель, занимаемых славянами. Около ста лет спустя влияние немцев в Пожане было столь велико, что город был переименован в Пресбург (оставаясь при этом под властью венгерской короны). На протяжении Средневековья город являлся одним из крупнейших торговых и ремесленных центров Восточной Европы.
Далее на судьбу города повлияла османская экспансия на Балканах. В 1541 году пала Буда - столица Венгрии, и престольным городом Венгерского королевства вплоть до 1784 года стала Братислава. После возвращения столицы Венгрии в отвоёванную у османов Буду, Братислава не потеряла своего значения административного центра; здесь до 1848 года проходили коронации венгерских королей. В конце XVIII века в городе начало зарождаться славянское национально-освободительное движение.
После распада Австро-Венгрии, вызванного поражением в Первой мировой войне, 28 октября 1918 года, на политической карте мира появилась Чехословацкая республика, объединившая земли заселённые чехами и словаками. 1 января 1919 года Братислава была объявлена административным центром Словакии в составе союзного государства.
«Бархатная революция», произошедшая в ноябре 1989 года, привела к мирному падению коммунистического режима. В 1990 году ЧССР была преобразована в Чехословацкую Федеративную Республику (ЧФР), затем в Чешскую и Словацкую Федеративную Республику (ЧСФР). Изменения касались принципов сосуществования двух республик. Более индустриально развитая Чехия пыталась не допустить распада федерации, однако избежать этого не удалось. В июне 1992 года в стране состоялись парламентские выборы. Внушительную победу в Словакии одержало Движение за демократическую Словакию. В июле словацкий парламент принял Декларацию о независимости. Власти в Праге не стали силовым путём противодействовать распаду, и 1 января 1993 года Братислава стала столицей независимой Словакии.


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Вид с крепостных стен на Дунай. Панорама ~180°. Фото квітня 2018 року.
Братиславський град (Bratislavský hrad).
Вид з фортечних мурів на Дунай. Панорама ~180°.


Братиславский град (Bratislavský hrad).
Вид с крепостных стен на Дунай. Панорама ~180°.

Bratislava Castle (Bratislavský hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Туристическая схема. Фото квітня 2018 року.
Територія Братиславського граду. Туристична 3D-схема.
Територія Братиславського граду була заселена починаючи з пізньої Кам'яної доби. Перші письмові свідчення про замок належать до 907 року нашої ери. У XIII столітті на південний захід від нинішнього Палацу була збудована Коронаційна вежа (житлова вежа), що збереглася донині. За царювання Сигизмунда Люксембурзького (1387-1437) град піддався радикальній пізньоготичній перебудові. Після 1526 роки він став резиденцією Угорських монархів. За царювання Марії Терезии (1740-1780) град перетворився в розкішну барокову резиденцію. 1811 року град вигорів і більше 140 років простояв руїною. Його реконструкцію почали лише 1953 року. Нині у Братиславському граді розташована Канцелярія Народної ради Словацької республіки, а також Історичний музей Словацького Національного музею.


Территория Братиславского града. Туристическая 3D-схема.
Территория Братиславского града была заселена начиная с позднего Каменного Века. Первые письменные свидетельства о замке относятся к 907 году нашей эры. В XIII веке к юго-западу от нынешнего Дворца была построена Коронационная башня (жилая башня), сохранившаяся доныне. При царствовании Сигизмунда Люксембургского (1387-1437) град подвергся радикальной позднеготической перестройке. После 1526 года он стал резиденцией Венгерских монархов. При царствовании Марии Терезии (1740-1780) град преобразился в роскошную барокковую резиденцию. В 1811 году град выгорел и более 140 лет простоял в руинах. Его реконструкция началась лишь в 1953 году. Ныне в Братиславском граде расположена Канцелярия Народной рады Словацкой республики, а также Исторический музей Словацкого Национального музея.


Area Bratislava Castle.
The Bratislava Castle has been inhabited since the late Stone Age. Its first written record dates back to the year 907 AD. The Coronation Tower, located in the southwest of the Palace, was built in 13th century and it is standing till today. During the reign of Sigismund of Luxemburg (1387-1437) the castle underwent a radical Gothic reconstruction. After 1526 the castle became the seat of Hungarian monarchs. Under the reign of Maria Teresa (1740-1780) the castle was transformed into a luxurious Baroque residence. In 1811 the castle was burnt down and its reconstruction was only undertaken in 1953. The Bratislava Castle is currently administered by the Chancellery of the National Council of the Slovak Republic and houses the Museum of History of the Slovak National Museum.


Areál Bratislavského hradu.
Bratislavský hrad bol osídlený už v neolite. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 907 n. I. Z 13. storočia sa zachovala dodnes stojaci Korunná veža (juhozápadná veža). Za Žigmunda Luxemburského (1387-1417) sa uskutočnila radikálna gotická prestavba. Po roku 1526 sa hrad stáva sídlom uhorských kráľov, pričom za vlády Márie Terézia (1748-1788) sa premenil na luxusnú barokovú rezidenčiu. V roku 1811 vyhorel a až v roku 1953 sa začala jeho rekonštrukcia. V súčasnosti Bratislavský hrad spravuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a sídli tu Slovenské národné múzeum - Historické múzeum.


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Братиславський град (Bratislavský hrad).

Братислава. Братиславский град (Bratislavský hrad).

Bratislava Castle (Michalská brána).


Фото Братиславы (Словакия). Мост СНП (Most SNP), вид с Братиславского града (Bratislavský hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Во внутреннем дворе дворца. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Во внутреннем дворе дворца. Фото квітня 2018 року.
Міст СНП (Most SNP), вид з Братиславського граду (Bratislavský hrad).
На внутрішньому подвір'ї палацу.


Мост СНП (Most SNP), вид с Братиславского града (Bratislavský hrad).
Во внутреннем дворе дворца.

Bridge of the Slovak National Uprising (Most SNP - Most Slovenského národného povstania).
Bratislava Castle (Bratislavský hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Братиславський град (Bratislavský hrad).

Братислава. Братиславский град (Bratislavský hrad).

Bratislava Castle (Bratislavský hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Восточный фасад дворца. Панорама ~90°. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Вид из парка на восточный фасад дворца. Фото квітня 2018 року.
Східний фасад палацу.

Восточный фасад дворца.

Bratislava Castle (Bratislavský hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Южные фортификации. Панорама ~90°. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). Восточные фортификации. Фото квітня 2018 року.
Братиславський град (Bratislavský hrad).
Південні та східні фортифікації.


Братиславский град (Bratislavský hrad).
Южные и восточные фортификации.

Bratislava Castle (Bratislavský hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). В парке. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). В парке. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Братиславский град (Bratislavský hrad). В парке. Фото квітня 2018 року.
Братиславський град (Bratislavský hrad).
У парку.


Братиславский град (Bratislavský hrad).
В парке.

Bratislava Castle (Bratislavský hrad).


Фото Братиславы (Словакия). Улица Скальная (Skalná ulica) и трамвайный тоннель (Električkový tunel). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). На улице Zámocká. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Спуск от Братиславского града (Bratislavský hrad) к улице Staromestská и старому городу. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулиця Скальна (Skalná ulica) та трамвайний тунель (Električkový tunel).
На вулиці Zámocká.
Сходи навпростець від Братиславського граду (Bratislavský hrad) до вулиці Staromestská та старого міста.


Братислава. Улица Скальная (Skalná ulica) и трамвайный тоннель (Električkový tunel).
На улице Zámocká.
Спуск от Братиславского града (Bratislavský hrad) к улице Staromestská и старому городу.

Skalná Street & Tram Tunnel in Bratislava.
Zámocká Street.


Фото Братиславы (Словакия). Вид со стороны Братиславского града (Bratislavský hrad) на старый город через улицу Staromestská. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Вид со стороны Братиславского града (Bratislavský hrad) на старый город через улицу Staromestská. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вид з боку Братиславського граду (Bratislavský hrad) на старе місто через вулицю Staromestská.

Братислава. Вид со стороны Братиславского града (Bratislavský hrad) на старый город через улицу Staromestská.

Bratislava old town.


Фото Братиславы (Словакия). Собор Святого Мартина (Katedrála sv. Martina). Фрагмент северной стены. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Собор Святого Мартина (Katedrála sv. Martina). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Собор Святого Мартина (Katedrála sv. Martina). Фото квітня 2018 року.
Собор Святого Мартина (Katedrála sv. Martina).
Це - найбільший готичний храм Братислави. Його будівництва було розпочато у XIII столітті. Нинішній вигляд набув у 1849 році.


Собор Святого Мартина (Katedrála sv. Martina).
Это - крупнейший готический храм Братиславы. Начало его строительства относится к XIII веку. Нынешний вид приобрёл в 1849 году.

Bratislava old town (Staré Mesto).
Cathedral of St. Martin (Dóm svätého Martina).


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto), улица Узкая (Úzka ulica). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto), на углу улиц Prepoštská и Kapitulská. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Staré Mesto).
Вулиця Вузька (Úzka ulica).
На розі вулиць Prepoštská та Kapitulská.


Братислава. Старый город (Staré Mesto).
Улица Узкая (Úzka ulica).
На углу улиц Prepoštská и Kapitulská.

Bratislava old town (Staré Mesto).


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Staré Mesto).

Братислава. Улицами Старого города (Staré Mesto).

Bratislava old town (Staré Mesto).


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). На улице Klariská. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Staré Mesto).

Братислава. Улицами Старого города (Staré Mesto).

Bratislava old town (Staré Mesto).


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). На улице Klariská. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Костёл кларисок (Kostol Povýšenia svätého Kríža a kláštor klarisiek). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). На улице Михалськая (Michalská). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Staré Mesto).
На вулиці Klariská.
Костел кларисок (Kostol Povýšenia svätého Kríža a kláštor klarisiek).
На вулиці Михалська (Michalská).


Братислава. Улицами Старого города (Staré Mesto).
На улице Klariská.
Костёл кларисок (Kostol Povýšenia svätého Kríža a kláštor klarisiek).
На улице Михалськая (Michalská).

Bratislava old town (Staré Mesto).
Clarissine Church.


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). Улица Františkánske námestie и Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov). Интерьер. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Staré Mesto).
Вулиця Františkánske námestie та Костел францисканців (Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov).


Братислава. Улицами Старого города (Staré Mesto).
Улица Františkánske námestie и Костёл францисканцев Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov).

Bratislava old town (Staré Mesto).
Františkánske námestie Street & Franciscan Church.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov). Интерьер. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Костёл францисканцев (Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). Улица Františkánske námestie,
фонтан «Женщина с кувшином» (Žena s krčahom) и Костёл францисканцев с монастырём (Kostol Zvestovania). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Staré Mesto).
Вулиця Františkánske námestie, фонтан «Жінка з глеком» (Žena s krčahom) та Костел францисканців (Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov).


Братислава. Улицами Старого города (Staré Mesto).
Улица Františkánske námestie, фонтан «Женщина с кувшином» (Žena s krčahom) и Костёл францисканцев Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov).

Bratislava old town (Staré Mesto).
Františkánske námestie Street, fountain «Woman with a vase» & Franciscan Church.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Марианский столб (Mariánsky stĺp na Františkánskom námestí) на улице Františkánske námestie. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Иезуитский костёл Святешего Спасителя (Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Марианский столб (Mariánsky stĺp na Františkánskom námestí) и здание Старой ратуши (Stará radnica). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Staré Mesto).
Маріанський стовп (Mariánsky stĺp) на вулиці Františkánske námestie.
Єзуїтський костел (Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa).
Будівля Старої ратуші (Stará radnica).


Братислава. Старый город (Staré Mesto).
Марианский столб (Mariánsky stĺp) на улице Františkánske námestie.
Иезуитский костёл (Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa).
Здание Старой ратуши (Stará radnica).

Bratislava old town.
Marian column, Jesuit Church & Old Town Hall.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Во внутреннем дворе Старой ратуши (Stará radnica). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Во внутреннем дворе Старой ратуши (Stará radnica). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Во внутреннем дворе Старой ратуши (Stará radnica). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Staré Mesto).
На внутрішньому подвір'ї Старої ратушї (Stará radnica).


Братислава. Старый город (Staré Mesto).
Во внутреннем дворе Старой ратуши (Stará radnica).

Bratislava old town.
Old Town Hall courtyard.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Площадь Hlavné námestie. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Staré Mesto).
Площа Hlavné námestie.


Братислава. Старый город (Staré Mesto).
Площа Hlavné námestie.

Bratislava old town.
Main Square.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Новая ратуша (Nová radnica - Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy) на площади Primaciálne námestie. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Архиепископский дворец, дворец Примаса (Primaciálny palác) на площади Primaciálne námestie. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Staré Mesto).
Нова ратуша (Nová radnica - Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy) на площі Primaciálne námestie.
Архієпископський палац, палац Примаса (Primaciálny palác) на площі Primaciálne námestie.


Братислава. Старый город (Staré Mesto).
Новая ратуша (Nová radnica - Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy) на площади Primaciálne námestie.
Архиепископский дворец, дворец Примаса (Primaciálny palác) на площади Primaciálne námestie.

Bratislava old town.
New Town Hall & Primate's Palace at Primate's Square.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Фонтан со статуей Св. Георгия (Fontána sv. Juraja) во внутреннем дворе Архиепископского дворца (Primaciálny palác). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Фонтан со статуей Св. Георгия (Fontána sv. Juraja) во внутреннем дворе Архиепископского дворца (Primaciálny palác). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Старе місто (Staré Mesto).
Фонтан зі статуєю Святого Георгія, що бореться з драконом (Fontána so súsoším Svätý Juraj zápasiaci s drakom) на внутрішньому подвір'ї Архієпископського палацу (Primaciálny palác).


Братислава. Старый город (Staré Mesto).
Фонтан со статуей Святого Георгия, борющегося с драконом (Fontána so súsoším Svätý Juraj zápasiaci s drakom) во внутреннем дворе Архиепископского дворца (Primaciálny palác).

Bratislava old town.
Fountain of Saint George inside the Primate's Palace courtyard.


Фото Братиславы (Словакия). На площади Гвездослава (Hviezdoslavovo námestie). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Бронзовая скульптура «Мужчина на работе» (Čumil) на углу улиц Panská и Rybárska brána. Фото квітня 2018 року.
Братислава.
Площею Гвездослава (Hviezdoslavovo námestie).
Бронзова скульптура «Чоловік на роботі» (Čumil) на розі вулиць Panská та Rybárska brána.


Братислава.
На площади Гвездослава (Hviezdoslavovo námestie).
Бронзовая скульптура «Мужчина на работе» (Čumil) на углу улиц Panská и Rybárska brána.

Bratislava.
«Man at work» sculpture (Čumil).


Фото Братиславы (Словакия). Историческое здание Национального театра Словакии (Historická budova Slovenského národného divadla). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Фонтан Ганимед (Ganymedova fontána) перед историческим зданием Национального театра Словакии (Historická budova Slovenského národného divadla). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Фонтан Ганимед (Ganymedova fontána) и историческое здание Национального театра Словакии (Historická budova Slovenského národného divadla). Фото квітня 2018 року.
Братислава, Hviezdoslavovo námestie.
Історична будівля Національного театру Словаччини (Historická budova Slovenského národného divadla) та Фонтан Ганімед (Ganymedova fontána).


Братислава, Hviezdoslavovo námestie.
Историческое здание Национального театра Словакии (Historická budova Slovenského národného divadla) и Фонтан Ганимед (Ganymedova fontána)

Bratislava, Old Town.
Ganymede Fountain in front of the old Slovak National Theater building at Hviezdoslavovo square.


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Дворец Ердеди (Erdődyho palác) на улице Ventúrska. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). На улице Ventúrska. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Улица Prepoštská, вид от улицы Ventúrska. Фото квітня 2018 року.
Палац Ердеді (Erdődyho palác) на вулиці Ventúrska.
Вулиця Prepoštská, вид з вулиці Ventúrska.


Дворец Ердеди (Erdődyho palác) на улице Ventúrska.
Улица Prepoštská, вид от улицы Ventúrska.

Bratislava old town.


Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). На улице Михалськая (Michalská). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). На улице Михалськая (Michalská). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улицами Старого города (Staré Mesto). Улица Михалськая (Michalská) и Михальские ворота (Michalská brána). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Staré Mesto).
Вулиця Михалська (Michalská) та Михалська брама (Michalská brána).


Братислава. Улицами Старого города (Staré Mesto).
Улица Михалськая (Michalská) и Михальские ворота (Michalská brána).

Bratislava old town (Staré Mesto).
Michalská Street & Michael's Gate (Michalská brána).


Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Зелёный уголок возле Михальских ворот (Michalská brána), вид с улицы Михалськая (Michalská). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Старый город (Staré Mesto). Михальские ворота (Michalská brána), вид с улицы Михалськая (Michalská).
Фото квітня 2009 року.
Братислава. Вулицями Старого міста (Staré Mesto).
Михалська брама (Michalská brána).
Це - єдині ворота, що збереглися зі Середньовіччя у Братиславі. Є однією з найстаріших будівель міста; споруджені близько 1300 року. Являють собою вежу з брамою в основі. Будівля піддалася реконструкції в стилі барокко 1758 року, коли на їх вершині з'явилася статуя святого Михайла та дракон.


Братислава. Улицами Старого города (Staré Mesto).
Михальские ворота (Michalská brána).
Это - единственные ворота, сохранившиеся со Средневековья в Братиславе. Являются одним из старейших зданий города; построены примерно в 1300 году. Представляют собою башню с воротами в основании. Ворота подверглись реконструкции в стиле барокко в 1758 году, когда на их вершине появилась статуя святого Михаила и дракон.

Michael's Gate in Bratislava (Michalská brána).


Фото Братиславы (Словакия). Костёл святого Стефана с монастырём капуцинов (Kostol svätého Štefana s kláštorom kapucínov). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Костёл святого Стефана с монастырём капуцинов (Kostol svätého Štefana s kláštorom kapucínov). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Костел святого Стефана з кляштором капуцинів.

Братислава. Костёл святого Стефана с монастырём капуцинов.

Kostol sv. Štefana in Bratislava (Kostol svätého Štefana s kláštorom kapucínov).


Фото Братиславы (Словакия). Вид на Братиславський град (Bratislavský hrad) вдоль улиц Župné námestie & Kapucínska ulica. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Церковь тринитариев, или Собор святых Иоанна де Мата и Феликса Валуа
(Kostol trinitárov, Kostol svätého Jána z Mathy a svätého Felixa z Valois). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Церковь тринитариев, или Собор святых Иоанна де Мата и Феликса Валуа
(Kostol trinitárov, Kostol svätého Jána z Mathy a svätého Felixa z Valois). Интерьер. Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вид на Братиславський град (Bratislavský hrad) вздовж вулиць Župné námestie & Kapucínska ulica.
Церква тринітаріїв, чи Собор святих Жана де Мата і Фелікса Валуа.


Братислава. Вид на Братиславський град (Bratislavský hrad) вдоль улиц Župné námestie & Kapucínska ulica.
Церковь тринитариев, или Собор святых Иоанна де Мата и Феликса Валуа.

Trinitarian Church or Church of Saint John of Matha and Saint Felix of Valois (Kostol trinitárov, Kostol svätého Jána z Mathy a svätého Felixa z Valois).


Фото Братиславы (Словакия). На пересечении улиц Hurbanovo námestie и Župné námestie. Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). На улице 1 Мая (Námestie 1. mája). Фото квітня 2018 року.
Братислава. На перетині вулиць Hurbanovo námestie та Župné námestie.
На вулиці 1 Травня (Námestie 1. mája).


Братислава. На пересечении улиц Hurbanovo námestie и Župné námestie.
На улице 1 Мая (Námestie 1. mája).


Фото Братиславы (Словакия). Улица Девичья (Panenská ulica). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Улица Толстого (Tolstého ulica). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Вулиця Панянська (Panenská ulica).
Вулиця Толстого (Tolstého ulica).


Братислава. Улица Девичья (Panenská ulica).
Улица Толстого (Tolstého ulica).

Panenská Street in Bratislava (Panenská ulica).
Tolstého Street (Tolstého ulica).


Фото Братиславы (Словакия). Дворец Грашалковичей (Grasalkovicov palác). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия). Дворец Грашалковичей (Grasalkovicov palác). Фото квітня 2018 року.
Братислава. Палац Грассалковичів (Grasalkovicov palác).
Будова XVIII століття в стилі пізнього рококо є літнім палацем з французьким садом. Розташован на площі Годжи, біля Літнього Архієпископського Палацу. Нині це - резиденція президента Словаччини.


Братислава. Дворец Грашалковичей (Grasalkovicov palác).
Строение XVIII века в стиле позднего рококо является летним дворцом с французским садом. Расположен на площади Годжи, около Летнего Архиепископского Дворца. Ныне это - резиденция президента Словакии.

The Grassalkovich Palace in Bratislava (Grasalkovičov palác).
Hodžovo Square (Hodžovo námestie).


Фото Братиславы (Словакия) ночью. Концертный зал Редута (Reduta - Slovenská filharmónia) на углу улиц Mostová и Medená. Фото квітня 2018 року.
Братислава вночі.
Концертна зала Редута (Reduta - Slovenská filharmónia) на розі вулиць Mostová та Medená.


Братислава ночью.
Концертный зал Редута (Reduta - Slovenská filharmónia) на углу улиц Mostová и Medená.

Bratislava at night.
Night view of Reduta Bratislava concert hall.


Фото Братиславы (Словакия) ночью. Ночной вид на Дунай (Dunaj) и Старый мост (Starý Most). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия) ночью. Ночной вид на Дунай (Dunaj) и Старый мост (Starý Most). Фото квітня 2018 року.
Братислава вночі.
Нічний вид на Дунай (Dunaj) та Старий міст (Starý Most).


Братислава ночью.
Ночной вид на Дунай (Dunaj) и Старый мост (Starý Most).

Bratislava at night.
Night view of Danube and The Old Bridge.


Фото Братиславы (Словакия) ночью. Ночной вид на Дунай (Dunaj), Мост СНП (Most SNP) и Братиславский град (Bratislavský hrad). Фото квітня 2018 року.
Фото Братиславы (Словакия) ночью. Ночной вид на Дунай (Dunaj) и Братиславский град (Bratislavský hrad). Фото квітня 2018 року.
Братислава вночі.
Нічний вид на Дунай (Dunaj), Міст СНП (Most SNP) та Братиславський град (Bratislavský hrad).


Братислава ночью.
Ночной вид на Дунай (Dunaj), Мост СНП (Most SNP) и Братиславский град (Bratislavský hrad).

Bratislava at night.
Night view of Danube, Bridge of the Slovak National Uprising and Bratislava Castle.Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.


Усі права застережено. © 2003-2019 Сергій Клименко
Rambler's Top100