Клименко Сергій. Фото. Селище Браїлів (Вінницька область), 2012 рік
Селище Браїлів (Вінницька область), 2012 рік
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Посёлок Браилов (Винницкая область), 2012 год
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Браїлів - селище міського типу (близько 4,7 тис. мешканців) у Жмеринському районі Вінницької області. Розташоване на берегах річки Рів. Уперше Браїлів згадується в документах XV століття як укріплення на мисі при впадінні річечки Браги в річку Рів. Сполучення назв цих річок дало первісне ім'я поселенню - Брагірів, що потім трансформувалося в сучасне.
У середині XVII століття під час Визвольної війни українського народу Браїлів був сотенним містечком Брацлавського полку. У 1652 році браїлівський маєток Я. Одрживольського захопив кам'янецький староста П. Потоцький, а через двадцять років селище штурмом взяли турки і тут розмістився гарнізон Халіл-паші. Після повернення цих земель Речі Посполитій у містечку впродовж століття безроздільно панували представники вельможного польського роду Потоцьких, що посилено насаджували католицизм. У 1740 році Ф. Потоцький заклав костел і монастир тринітаріїв. Ченці цього екзотичного для України ордену протягом кількох століть (до свого скасування наприкінці XVIII століття) спеціалізувалися на викупі полонених у мусульман. Будівництво величезного монастиря завершилося через десятиліття вже при С. Потоцькому. Після польського повстання 1831 року монастир було перетворено на православний Свято-Троїцький. Для належної зовнішньої благоліпності до костелу добудували дзвіницю та фальшивий восьмерик із шатровим завершенням на даху, що перетворило його на нинішню пам'ятку архітектури - Троїцький собор із келіями (1767-1773 роки).


Браилов - посёлок городского типа (около 4,7 тыс. жителей) в Жмеринском районе Винницкой области. Расположен на берегах речки Ров.
Впервые Браилов упоминается в документах XV века как укрепление на мысе при впадении речушки Браги в речку Ров. Соединение названий этих речек дало первичное имя поселению - Брагиров, которое потом трансформировалось в современное. В середине XVII века во время Освободительной войны украинского народа Браилов был сотенным местечком Брацлавского полка. В 1652 году браиловское имение Я. Одрживольского захватил каменецкий староста П. Потоцкий, а через двадцать лет городок штурмом взяли турки и здесь разместился гарнизон Халил-паши. После возвращения этих земель Речи Посполитой в местечке на протяжении века безраздельно господствовали представители знатного польского рода Потоцких, усиленно насаждавшие католицизм. В 1740 году Ф. Потоцкий заложил костел и монастырь тринитариев. Монахи этого экзотичного для Украины ордена в течение нескольких столетий (до своего упразднения в конце XVIII века) специализировались на выкупе пленных у мусульман. Строительство огромного монастыря завершилось через десятилетие уже при С. Потоцком. После польского восстания 1831 года монастырь был превращен в православный Свято-Троицкий. Для надлежащей внешней благопристойности к костелу пристроили колокольню и фальшивый восьмерик с шатровым завершением на крыше, что превратило его в нынешний памятник архитектуры - Троицкий собор с кельями (1767-1773 годы).


Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Водяная мельница 1846 года постройки, расположенная при въезде в городок. Фото липня 2012 року.
Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Панорама пруда на речке Ров при въезде в городок. Фото липня 2012 року.
Вінницька область. Селище Браїлів.
Водяний млин 1846 року побудови, що розташований при в'їзді в містечко.
Панорама ставка на річці Рів.


Винницкая область. Посёлок Браилов.
Водяная мельница 1846 года постройки, расположенная при въезде в городок.
Панорама пруда на речке Ров.


Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Бывший римо-католический приходской костёл Пресвятой Троицы, 1879 год. Фото липня 2012 року.
Вінницька область. Селище Браїлів. Колишній римо-католицький парафіяльний костел Пресвятої Трійці, 1879 рік - ще одна визначна архітектурна пам'ятка Браїлова.
Цей надзвичайно великий навіть за сучасними мірками храм і досі є найвищою спорудою селища. Його було побудовано на місці, де колись стояв браїлівський замок (1440 року побудови). Від замка нині залишилися лише підземні ходи. А Троїцький костел, що своїм зовнішнім виглядом скоріше нагадує ратушу, ніж культову споруду, тепер відновлює греко-католицька церква.


Винницкая область. Посёлок Браилов. Бывший римо-католический приходской костёл Пресвятой Троицы, 1879 год - ещё одна выдающаяся архитектурная достопримечательность Браилова.
Этот очень большой даже по современным меркам храм до сих пор является наивысшим сооружением Браилова. Он был построен на месте, где когда-то стоял браиловский замок (1440 года постройки). От замка ныне остались лишь подземные ходы. А Троицкий костёл, который своим внешним видом скорее напоминает ратушу, чем культовое сооружение, теперь восстанавливает греко-католическая церковь.

Trinity cathedral, build 1879.


На початку XIX століття браїлівський маєток перейшов як посаг до Ф. Юковського, який 1868 року продав його відомому залізничному підприємцеві К. фон Мекку. Його дружина Надія фон Мекк увійшла в історію завдяки своїй незвичайній і загадковій дружбі з великим російським композитором П. Чайковським.
Ця дружба почалася 1876 року із заочного музичного замовлення композиторові та тривала тринадцять років, протягом яких П. Чайковський одержував від Н. фон Мекк істотну щорічну субсидію, що дозволила йому вести матеріально незалежний спосіб життя. За обопільною згодою вони ніколи не зустрічалися і не розмовляли одне з одним, а спілкувалися лише за допомогою листування.
Композитор тричі приїжджав у Браїлів і зупинявся в маєтку фон Мекк коли там були відсутні господарі. Тут він написав оперу «Орлеанська діва», чимало романсів та інших творів. Браїлівський палац, збудований наприкінці 1860-х років, було зруйновано під час Другої світової війни. Потім його відновили, а згодом палац і навколишній мальовничий парк площею 7 га увійшли до складу музею П. Чайковського і Н. фон Мекк.


В начале XIX века браиловское имение перешло как приданое к Ф. Юковскому, который в 1868 году продал его известному железнодорожному предпринимателю К. фон Мекку. Его жена Надежда фон Мекк вошла в историю благодаря своей необычной и загадочной дружбе с великим русским композитором П. Чайковским.
Эта дружба началась в 1876 году с заочного музыкального заказа композитору и длилась тринадцать лет, в течение которых П. Чайковский получал от Н. фон Мекк существенную ежегодную субсидию, которая позволила ему вести материально независимый образ жизни. По обоюдному согласию они никогда не встречались и не разговаривали друг с другом, а общались лишь посредством переписки.
Композитор трижды приезжал в Браилов и останавливался в имении фон Мекк когда там отсутствовали хозяева. Здесь он написал оперу «Орлеанская дева», немало романсов и других произведений. Браиловский дворец, построенный в конце 1860-х годов, был разрушен во время Второй мировой войны. Потом его восстановили, а впоследствии дворец и окружающий живописный парк площадью 7 гектаров вошел в состав музея П. Чайковского и Н. фон Мекк.


Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Памятник паркового искусства местного значения «Браиловский парк». Фото липня 2012 року.
Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Памятник паркового искусства местного значения «Браиловский парк». Искусственное озеро. Фото липня 2012 року.
Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Памятник паркового искусства местного значения «Браиловский парк». Искусственное озеро. Фото липня 2012 року.
Вінницька область. Селище Браїлів.
Пам'ятка паркового мистецтва місцевого значення «Браїлівський парк»
.
Паркова алея та штучні озера.


Винницкая область. Посёлок Браилов.
Памятник паркового искусства местного значения «Браиловский парк»
.
Парковая аллея и искусственные озера.


Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Памятник паркового искусства местного значения «Браиловский парк». Мостик над искусственным озером. Фото липня 2012 року.
Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Памятник паркового искусства местного значения «Браиловский парк». Мостик над искусственным озером. Фото липня 2012 року.
Вінницька область. Селище Браїлів. Пам'ятка паркового мистецтва місцевого значення «Браїлівський парк». Місток над штучним озером. Цей велично-мальовничий парк площею 7 гектарів було закладено за проектом самої Надії фон Мекк, яка опікувалася маєтком. У парку було створено каскад з трьох штучний озер, через які перекинуто містки. Місток, що зберігся, створює неповторне романтичне враження.

Винницкая область. Посёлок Браилов. Памятник паркового искусства местного значения «Браиловский парк». Мостик над искусственным озером. Этот величественно-живописный парк площадью 7 гектаров было заложено по проекту самой Надежды фон Мекк, которая заботилась об имении. В парке был создан каскад из трех искусственный озер, через которые были переброшены мостики. Сохранившийся мостик создает неповторимое романтичное впечатление.


Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Бывший дворец семьи фон Мекк, построенный в XIX веке. Фото липня 2012 року.
Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Бывший дворец семьи фон Мекк. Мемориальная доска композитору П. И. Чайковскому. Фото липня 2012 року.
Вінницька область. Селище Браїлів.
Колишній палац родини фон Мекк
.
Пам'ятна таблиця на будівлі інформує:
«У цьому будинку в 1878, 1879, 1880 роках під час приїздів в Україну творив геніальний російський композитор П. І. Чайковський»

Винницкая область. Посёлок Браилов. Бывший дворец семьи фон Мекк.
Мемориальная доска на здании информирует (на Украинском языке):
«В этом доме в 1878, 1879, 1880 годах во время приездов в Украину творил гениальный росийский композитор П. И. Чайковский»


Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Бывший дворец семьи фон Мекк, построенный в XIX веке. Фото липня 2012 року.
Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. Бывший дворец семьи фон Мекк, построенный в XIX веке. Фрагмент. Фото липня 2012 року.
Вінницька область. Селище Браїлів.
Колишній палац родини фон Мекк
.
Посеред «Браїлівського парку» майже випадково зберігся палац родини фон Мекк, побудований у XIX столітті. За часів СРСР тут розмістили ПТУ (нині - Браїлівський професійний ліцей).
1979 року з ініціативи директора та кількох викладачів ПТУ тут було засновано музей композитора П. І. Чайковського, що гостював у маєтку фон Мекк у 1878-1880 роках.


Винницкая область. Посёлок Браилов.
Бывший дворец семьи фон Мекк
.
Посреди «Браиливского парка» почти случайно сохранился дворец семьи фон Мекк, построенный в XIX веке. Во времена СССР здесь разместили ПТУ (ныне - Браиловский профессиональный лицей).
В 1979 году по инициативе директора и нескольких преподавателей ПТУ здесь был основан музей композитора П. И. Чайковского, который гостил в имении фон Мекк в 1878-1880 годах.


Винницкая область. Посёлок Браилов. Фото. «Браиловский парк». Памятник погибшим в Афганистана во дворе дворца. Фото липня 2012 року.
Вінницька область. Селище Браїлів.
Пам'ятник загиблим в Афганістані на палацовому подвір'ї
.
Усі ці юнаки повернулися додому в «Чорному Тюльпані» вантажем «200»...


Винницкая область. Посёлок Браилов.
Памятник погибшим в Афганистана во дворе дворца
.
Все эти юноши вернулись домой в «Чёрном Тюльпане» грузом «200»...Першоджерела:
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; ДНВП «Картографія»; Київ-2006.
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100