Клименко Сергій. Фото. Броди (Львівська область), 2005, 2009 та 2012 роки
Броди (Львівська область), 2005, 2009 та 2012 роки.
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Броды (Львовская область), 2005, 2009 и 2012 годы.
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Львівська область, Броди (Brody) - одне з найдавніших міст України - районний центр на північному сході Львівської області. Розташоване місто над річкою Суховілкою (притока р. Стирь), за 93 км на схід від Львова.
Броди знаходяться на перехресті шляхів, що йдуть із сходу на захід, із півночі на південь, на межі Галичини та Волині.
На околицях міста були зроблені археологічні знахідки, що датуються кам’яним віком (ХІІ тис. до н.е.). В період Київської Русі на території Старих Бродів існувало поселення, яке вперше згадується у "Повчанні Володимира Мономаха своїм дітям". Тут відбулися дві великі зустрічі між князями Володимиром Мономахом та Володимиро-Волинським князем Ярополком Ізяславичем (у 1084 та 1085 роках). Літочислення міста ведеться від 1084 року.
1241 року Броди було знищено татарськими ордами хана Батия. З XV століття ця місцевість стала здобиччю польських магнатів. Початок сучасному місту було покладено в останніх десятиріччях XVI століття. 1584 року Стефан Баторій надав Бродам магдебурзьке право й статус міста, а через два роки власник поселення Станіслав Жолкевський (Stanislav Zolkiewski) дозволив мешканцям оселятися поряд із новозбудованим замком. Однак лише після того, як 1629 року місто придбав Станіслав Конецпольський (Stanislaw Koniecpolski), тут розпочалися великі містобудівні роботи.


Львовская область, Броды - один из древнейших городов Украины - районный центр на северо-востоке Львовской области. Расположен город над речкой Суховилкой (приток р. Стырь), в 93 км к востоку от Львова.
Броды находятся на перекрестке путей, которые идут с востока на запад, с севера на юг, на границе Галичины и Волыни.
На околицах города были сделаны археологические находки, которые датируются каменным веком (ХІІ тыс. до н.э.). В период Киевской Руси на территории Старых Брод существовало поселение, которое впервые упоминается в "Наставлении Владимира Мономаха своим детям". Здесь состоялись две большие встречи между князьями Владимиром Мономахом и Володимиро-Волинським князем Ярополком Изяславичем (в 1084 и 1085 годах). Летоисчисление города ведется с 1084 года.
В 1241 году Броды были уничтожены татарскими ордами хана Батыя. С XV века эта местность стала добычей польских магнатов. Начало современному городу было положено в последних десятилетиях XVI века. В 1584 году Стефан Баторий предоставил Бродам магдебургское право и статус города, а через два года владелец поселения Станислав Жолкевский разрешил жителям селиться рядом с новопостроенным замком. Однако лишь после того, как в 1629 году город приобрел Станислав Конецпольский, здесь начались большие градостроительные работы.


Броды. Фото. По улицам старого города: справа - «Пражский банк», 1909 год. Фото травня 2005 року.
Броди. Вулицями старого міста: праворуч - «Празький банк» («Pragski Bank», «Prager Bank»), 1909 рік.

Броды. По улицам старого города: справа - «Пражский банк», 1909 год.

Brody (Brod, Prode) is located in the L'viv Oblast 53.9 miles ENE of the city of L'viv, 41.6 miles NNW of Ternopil, 25.1 miles west of Kremenets, and 238.1 miles west of Kiev, the capital of Ukraine. Although Brody is less than 60 miles from L'viv, which is in the foothills of the Carpathian mountains, the land around Brody is very flat. The original name, Brod, means "ford" and was derived from the fact that the city is near the Styr River and was built where the river narrowed. The present-day Brody area is densely populated, with many small towns or villages surrounding the larger city.


Містом управляла місцева рада. Один із членів ради призначався магнатом, інші вибиралися мешканцями міста.
Не тільки в Галичині та тогочасній Польщі, а й в усій Європі, Броди стали прикладом цілісної, не спотвореної побічними перешкодами, теоретичної концепції "довершеного" міста-фортеці. Планувальний задум ґрунтувався на тісному поєднанні феодального замку бастіонного типу (п'ятикутному в плані) з чітким овалом міських укріплень. Ця лінія, що мала десять земляних бастіонів, з усіх боків охоплювала територію міста, прилягаючи до замку в північно-західній частині. Авторство бродських укріплень пов'язують зазвичай з іменами італійця Андре дель Аква та француза Гійома-Левассера де Боплана.
Найзначніші історичні пам’ятки міста з’явилися також у XVII столітті: церква Різдва Пресвятої Богородиці (1601 р.), церква Святого Юра (1625 р.), костел Святого Духа та інші. Єврейська громада мала синагоги. Населення міста сягало кількості 3,5-5 тисяч людей. Це були середні та дрібні купці та ремісники. За національною ознакою значна частина населення були євреї, потім поляки, українці, вірмени.
Місто Броди відіграло значну роль у визвольних змаганнях українського народу проти польських магнатів (1648-1654). Навесні 1648 року частина війська Богдана Хмельницького на чолі з полковниками Небабою, Нечаєм, Головачем при активній підтримці українського населення міста вісім тижнів обороняли місто Броди (крім укріпленого замку) від військ Польщі. 1779 року Броди відійшли до Австрійської імперії. Того ж року місто отримало право вільного торгового міста; його називали складом товарів країн Європи та Азії. На початку XVIII століття було побудовано дерев’яну церкву св. Трійці.


Городом управлял местный совет. Один из членов совета назначался магнатом, другие выбирались жителями города.
Не только в Галичине и тогдашней Польше, но и во всей Европе, Броды стали образцом целостной, не обезображенной побочными препятствиями, теоретической концепции "совершенного" города-крепости. Планировочный замысел основывался на тесном сочетании феодального замка бастионного типа (пятиконечном в плане) с четким овалом городских укреплений. Эта линия, имевшая десять земляных бастионов, со всех сторон охватывала территорию города, прилегая к замку в северо-западной части. Авторство бродских укреплений связывают обычно с именами итальянца Андре дель Аква и француза Гийома-Левассера де Боплана.
Самые значительные исторические достопримечательности города появились также в XVII веке: церковь Рождества Пресвятой Богородицы (в 1601 г.), церковь Святого Юра (в 1625 г.), костел Святого Духа и другие. Еврейская община имела синагоги. Население города достигало численности 3,5-5 тысяч человек. Это были средние и мелкие купцы и ремесленники. По национальному признаку значительная часть населения были евреи, потом поляки, украинцы, армяне.
Город Броды сыграл значительную роль в освободительной войне украинского народа против польских магнатов (1648-1654). Весной 1648 года часть войск Богдана Хмельницкого во главе с полковниками Небабой, Нечаем, Головачем при активной поддержке украинского населения города восемь недель обороняли город Броды (за исключением укрепленного замка) от войск Польши. В 1779 году Броды отошли к Австрийской империи. В том же году город получил право свободного торгового города; его называли складом товаров стран Европы и Азии. В начале XVIII века была построена деревянная церковь св. Троицы.


Броды. Фото. По улицам старого города. Здание бывшей гостиницы «Брістоль» (1909 год). Фото травня 2005 року.
Броди. Вулицями старого міста. Будівля колишньго готелю «Брістоль» (1909 рік).
Наприкінці XIX століття у Бродах створено культурно-просвітницьке товариство "Просвіта". Свого часу в місті побували Леся Українка, Іван Франко, митрополит А. Шептицький.
Під час першої світової війни Броди стали ареною воєнних дій. Багато молоді пішло в загони українських січових стрільців у складі австрійської армії. Після розвалу Австро-Угорської імперії восени 1918 року військову владу ЗУНР у Бродах очолив надпоручик Я. Олексишин. Повітовим комісаром було обрано Северина Левицького.


Броды. По улицам старого города. Здание бывшей гостиницы «Брістоль» (1909 год).
В конце XIX века в Бродах было создано культурно-просветительское общество "Просвещение". В свое время в городе побывали Леся Украинка, Иван Франко, митрополит А. Шептицкий.
Во время первой мировой войны Броды стали ареной военных действий. Много молодежи пошло в отряды украинских сечевых стрельцов в составе австрийской армии. После развала Австро-Венгерской империи осенью 1918 года военную власть ЗУНР в Бродах возглавил надпоручик Я. Олексишин. Уездным комиссаром был избран Северин Левицкий.


Броды. Фото. По улицам старого города: бывшее здание австрийского уездного суда. Фото травня 2005 року.
Броди. Вулицями старого міста: колишній будинок австрійського повітового суду.
1945 року в цьому будинку було відкрито педагогічне училище. Зараз - Бродівський Педколедж імені Маркіяна Шашкевича.
З Бродами пов’язана творчість скульптора Б. Романця, митців живопису В. Стадничука, Б. Лози, Г. Підчеха, В. Корольчука, Є. Клочкова.


Броды. По улицам старого города: бывшее здание австрийского уездного суда.
В 1945 году в этом здании было открыто педагогическое училище. Сейчас - Бродовский Педколедж имени Маркияна Шашкевича.
С Бродами связанно творчество скульптора Б. Романца, художников В. Стадничука, Б. Лозы, Г. Пидчеха, В. Корольчука, Е. Клочкова.

The former district court building in Brody.
Today it is house of Pedagogical College.


Броды. Фото. Памятник Тарасу Шевченко.
Фото лютого 2009 року.
Броди. Пам’ятник Тарасові Шевченку.

Броды. Памятник Тарасу Шевченко.


Броды. Фото. По улицам старого города. Здание бывшей торгово-промышленной палаты. Фото травня 2005 року.
Броди. Вулицями старого міста.
Будинок колишньої торгово-промислової палати
.
Після поразки ЗУНР в українсько-польській війні, Броди окупували польські війська. У липні 1920 року, внаслідок походу Червоної Армії на захід, місто зайняла Перша кінна армія С. Будьонного. А наприкінці 1920 року в Бродах знову встановилася польська влада.


Броды. По улицам старого города.
Здание бывшей торгово-промышленной палаты
.
После поражения ЗУНР в украинско-польской войне, Броды оккупировали польские войска. В июле 1920 года, в результате похода Красной Армии на запад, город заняла Первая конная армия С. Буденного. А в конце 1920 года в Бродах опять установилась польская власть.


Броды. По улицам старого города (ул. Золотая, 15). Фото лютого 2009 року.
Броди. Вулицями старого міста (вул. Золота, 15).
За період Другої світової війни місто було майже повністю зруйновано: із 2280 будинків збереглося 569. Із 20 тисяч мешканців залишилося 700. Майже все єврейське населення (18 тис.) було знищено за час гітлерівської акції 1942-1943 рр.
17-22 липня 1944 в районі міста відбувся бій української дивізії "Галичина" з військами Червоної армії. Дивізію "Галичина" оточив 13-й армійський корпус. Понад три тисячі бійців дивізії прорвалося з оточення біля сіл Княже та Почапи. В бою загинуло кілька тисяч українців з обох боків.


Броды. По улицам старого города (ул. Золотая, 15).
За период Второй мировой войны город был почти полностью разрушен: из 2280 домов сохранилось 569. Из 20 тысяч жителей осталось 700. Почти все еврейское население (18 тыс.) было уничтожено во время гитлеровской акции 1942-1943 гг.
17-22 июля 1944 в районе города произошел бой украинской дивизии "Галичина" с войсками Красной Армии. Дивизию "Галичина" окружил 13-й армейский корпус. Свыше трех тысяч бойцов дивизии прорвалось из окружения возле сел Княже и Почапы. В бою погибло несколько тысяч украинцев с обеих сторон.


Броды. Фото. Церковь Святого Георгия (Юрия), памятник архитектуры, 1625 год. Фото травня 2005 року.
Броды. Фото. Церковь Святого Георгия (Юрия), памятник архитектуры, 1625 год. Фото лютого 2009 року.
Броды. Фото. Церковь Святого Георгия (Юрия), памятник архитектуры, 1625 год. Фото лютого 2009 року.
Броди. Церква Святого Юра, 1625 рік (вул. Поштова, 11).
Церкву було перебудовано в XIX столітті. Належить до видатних пам’яток галицької архітектурної школи.


Броды. Церковь Святого Георгия (Юрия), 1625 год (ул. Почтовая, 11).
Церковь была перестроена в XIX веке. Принадлежит к выдающимся памятникам галицкой архитектурной школы.


Броды. Фото. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XVII-XVIII столетия. Фото травня 2005 року.
Броды. Фото. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XVII-XVIII столетия. Фото лютого 2009 року.
Броди. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, XVII-XVIII століття (вул. І. Франка, 14).
Документальні згадки про дерев’яний храм Різдва Пресвятої Богородиці датуються 1628 і 1630 роками. Близько 1745-1748 років було збудовано мурований храм, який став головною українською святинею міста. Храм майже не зазнав пошкоджень під час воєн і зберігся у доброму стані дотепер.
Зараз храм належить Українській Православній церкві (Київський Патріархат).


Броды. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XVII-XVIII столетия (ул. И. Франко, 14).
Документальные упоминания о деревянном храме Рождества Пресвятой Богородицы датируются 1628 и 1630 годами. Приблизительно в 1745-1748 годах был построен каменный храм, ставший главной украинской святыней города. Храм почти не получил повреждений во время войн и сохранился в хорошем состоянии доныне.
Сейчас храм принадлежит Украинской Православной церкви (Киевский Патриархат).

Church of the Nativity of the Virgin Mary, 18th century.


Броды. Фото. Храм Воздвижения Чесного Животворящого Креста Господнего (УГКЦ). Фото лютого 2009 року.
Броды. Фото. Храм Воздвижения Чесного Животворящого Креста Господнего (УГКЦ). Фото лютого 2009 року.
Броди. Храм Воздвиження Чесного Животворящого Хреста (вул. В. Стуса, 9).
Цей костел було збудовано 1660 року. Зараз храм належить Українській Греко-Католицькій церкві (УГКЦ).


Броды. Храм Воздвиження Чесного Животворящого Хреста (ул. В. Стуса, 9).
Этот костел был построен в 1660 году. Сейчас храм принадлежит Украинской Греко-Католической церкви (УГКЦ).

Church of Christ's Elevation, 1660.


Броды. Фото. Большая синагога, памятник архитектуры, 1742 год. Фото травня 2005 року.
Броды. Фото. Большая синагога, памятник архитектуры, 1742 год. Фото травня 2005 року.
Броди. Велика синагога, пам`ятка архітектури, 1742 рік (вул. Гончарська, 12).
Кам'яна, споруджена на місці колишньої дерев'яної. Було реставровано в 1777 році.


Броды. Большая синагога, памятник архитектуры, 1742 год (ул. Гончарская, 12).
Каменная, построена на месте бывшей деревянной. Реставрировалась в 1777 году.

The old Great synagogue (ruins) of Brody, 1742. It is being renovated by the local government since the World War II.


Броды. Фото. Большая синагога, памятник архитектуры, 1742 год. Фото лютого 2009 року.
Броды. Фото. Большая синагога, памятник архитектуры, 1742 год. Фото лютого 2009 року.
Броди. Велика синагога, пам`ятка архітектури, 1742 рік (вул. Гончарська, 12).

Броды. Большая синагога, памятник архитектуры, 1742 год (ул. Гончарская, 12).

The old Great synagogue (ruins) of Brody, 1742.


Броды. Фото. Большая синагога (руины), памятник архитектуры, 1742 год. Фото лютого 2009 року.
Броды. Фото. Большая синагога (руины), памятник архитектуры, 1742 год. Фото лютого 2009 року.
Броды. Фото. Большая синагога (руины), памятник архитектуры, 1742 год. Фото лютого 2009 року.
Броди.
Руїни Великої синагоги
.


Броды.
Руины Большой синагоги
.

The old Great synagogue (ruins) of Brody.


Броды. Бродская гимназия.
Фото травня 2005 року.
Броди. Бродівська гімназія.
В 1883 році в Бродах було споруджено державну гуманітарну гімназію, із стін якої вийшли художник Іван Труш, Микола Федюк, класик австрійської літератури Йозеф Рот, науковець і поет Василь Ящун, професор фармацевтики Микола Туркевич, генерал УГА Мирон Тарнавський, майор УПА Петро Федун-Полтава. Викладачами гімназії були академік В. Щурат, відомий український літературознавець, фольклорист та поет, І. Созанський, професор української мови, М. Є. Осадца, катехін гімназії.
На першому плані - пам'ятник учням і викладачам гімназії. На пам'ятнику - напис:
«В будинку Бродівської гімназії, теперішньої середньої школи № 1 вчились і працювали:
з 1881 по 1887 рік - український художник І. І. Труш;
з 1884 по 1890 рік - фольклорист О. І. Роздольський;
з 1901 по 1907 рік - академік АН УРСР В. Г. Щурат;
з 1906 по 1911 рік - український письменник С. Тудор;
з 1905 по 1915 рік - австрійський письменник Й. Рот.»

Броды. Бродская гимназия.
В 1883 году в Бродах построена государственная гуманитарная гимназия, из стен которой вышли художник Иван Труш, Николай Федюк, классик австрийской литературы Йозеф Ротт, научный работник и поэт Василий Ящун, профессор фармацевтики Николай Туркевич, генерал УГА Мирон Тарнавский, майор УПА Петр Федун-Полтава. Преподавателями гимназии были академик В. Щурат, известный украинский литературовед, фольклорист и поэт, И. Созанский, профессор украинского языка, М. Е. Осадца, катехин гимназии.
На первом плане - памятник ученикам и преподавателям гимназии. На памятнике - надпись (на украинском языке):
«В здании Бродовской гимназии, теперешней средней школы № 1 учились и работали:
с 1881 по 1887 год - украинский художник И. И. Труш;
с 1884 по 1890 год - фольклорист О. И. Роздольский;
с 1901 по 1907 год - академик АН УССР В. Г. Щурат;
с 1906 по 1911 год - украинский писатель С. Тудор;
с 1905 по 1915 год - австрийский писатель Й. Рот.»


Бродовская гимназия. Мемориальная доска Мирону Тарнавскому, генералу Украинской Галицкой Армии.
Фото травня 2005 року.
Бродівська гімназія. Пам'ятна дошка Мирону Тарнавському, генералу Української Галицької Армії.
На пам'ятній дошці - напис:
«Цю гімназію закінчив у 1889 році Мирон Тарнавський, генерал УГА.»

Бродовская гимназия. Мемориальная доска Мирону Тарнавскому, генералу Украинской Галицкой Армии.
На мемориальной доске - надпись (на Украинском языке):
«Эту гимназию закончил в 1889 году Мирон Тарнавский, генерал УГА.»


Бродовская гимназия. Мемориальная доска классику австрийской литературы Йозефу Ротту. Фото травня 2005 року.
Бродівська гімназія. Пам'ятна дошка класику австрійської літератури Йозефу Роту.
На пам'ятній дошці - напис:
«Австрійський письменник Йозеф Рот склав у травні 1913 р. в приміщенні цієї гімназії матуру sub auspiciis imperatoris.
Австрійське літературне товариство.
Der dichter Joseph Roth hat im mai 1913 an diesem gymnasium die matura sub auspiciis imperatoris abgelegt.
Österreichische gesellschaft für literatur.»

Бродовская гимназия. Мемориальная доска классику австрийской литературы Йозефу Ротту.
На мемориальной доске - надпись (на украинском и немецком языках):
«Австрийский писатель Йозеф Ротт сдал в мае 1913 г. в помещении этой гимназии матуру sub auspiciis imperatoris.
Австрийское литературное общество.»


Броды. Памятник жертвам большевистских репрессий.
Фото травня 2005 року.
Броди. Пам’ятник жертвам більшовицьких репресій.
На пам'ятнику - напис:
«Молися сину: за Вкраїну - його замучили колись.»

Броды. Памятник жертвам большевистских репрессий.
На памятнике - надпись (на Украинском языке):
«Молись сынок: за Украину - его замучили когда-то.»


Броды. Памятник Петру Полтаве, майору УПА.
Фото травня 2005 року.
Броди. Пам'ятник Петру Федун-Полтаві, майору УПА.
На пам'ятнику - напис:
«Петро Полтава. ОУН. УПА. Воля народам. Воля людині.»

Броды. Памятник Петру Федун-Полтаве, майору УПА.
На памятнике - надпись (на Украинском языке):
«Петр Полтава. ОУН. УПА. Свобода народам. Свобода человеку.»


Однією з найцікавіших пам'яток міста Броди вважається фортеця (Бродівський замок), розташований на сучасній вулиці Шкільна. Довгий час територію замку займала військова частина, що вкрай негативно позначилося на його стані. Зараз тут усе геть запущене - як старовинні каземати, так і сучасні цементні гаражі на території, вщерть порослій деревами.

Одной из наиболее интересных достопримечательностей города Броды считается крепость (Бродовский замок), расположенная на современной улице Школьная. Долгое время территорию замка занимала военная часть, что крайне негативно отразилось на его состоянии. Ныне тут все совершенно запущено - как старинные казематы, так и современные цементные гаражи на территории, полностью поросшей деревьями.


Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Северная куртина и бастион, вид снаружи крепости. Панорама ~90°. Фото червня 2012 року.
Броди. Фортеця (Бродівський замок), вул. Шкільна, 12.
Північна куртина та бастіон, вид ззовні фортеці (50°05'13.34"N, 25°08'15.18"E).
Панорама ~90°.


Броды. Крепость (Бродовский замок), ул. Школьная, 12.
Северная куртина и бастион, вид снаружи крепости (50°05'13.34"N, 25°08'15.18"E). Панорама ~90°.

The old fortress of Brody. Panorama ~90°.


Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Бастион, вид снаружи крепости. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Бастион, вид снаружи крепости. Фото червня 2012 року.
Бродівська фортеця. Бастіони, вид ззовні фортеці.
Замок було збудовано у 1630-1635 роках і він мав найсучасніший тоді бастіонний тип. Його архітекторами були відомий французький інженер Ґійом Ле Вассер де Боплан та італійський будівничий Андреа дель Аква. Замок являв собою п'ятикутник і складався з п'яти бастіонів та куртин (валів), у середині яких містились каземати.


Бродовская крепость. Бастионы, вид снаружи крепости.
Замок был построен в 1630-1635 годах и имел самый современный тогда бастионный тип. Его архитекторами были известный французский инженер Гийом Ле Вассер де Боплан, и итальянский зодчий Андреа дель Аква. Замок являл собой пятиугольник и состоял из пяти бастионов и куртин (валов), в середине которых размещались казематы.


Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Казематы восточной куртины. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Казематы восточной куртины. Фото червня 2012 року.
Бродівська фортеця. Каземати східної куртини.
Каземати є пам'яткою оборонної архітектури. Вони складають основну частину укріплень на території колишнього замку.


Бродовская крепость. Казематы восточной куртины.
Казематы являются памятником оборонной архитектуры. Они составляют основную часть укреплений на территории бывшего замка.


Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Казематы восточной куртины. Вид изнутри. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Казематы восточной куртины. Вид изнутри. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Казематы восточной куртины. Вид изнутри. Фото червня 2012 року.
Бродівська фортеця. Каземати східної куртини. Вид зсередини.

Бродовская крепость. Казематы восточной куртины. Вид изнутри.


Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Казематы северной куртины. Панорама изнутри крепости ~150°. Фото червня 2012 року.
Броди. Фортеця. Каземати північної куртини.

Броды. Крепость. Казематы северной куртины.


Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Северные ворота. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Северные ворота. Вид изнутри. Фото червня 2012 року.
Бродівська фортеця. Північна брама.
Замок було оточено глибоким ровом, що час від часу наповнювався водою. В'їзд до середини фортеці здійснювався греблею та через звідний міст і равелін з боку міста. На дитинці до середини XVIII століття стояла дерев'яна каплиця та дерев'яний будинок, в якому жили власники міста та коменданти фортеці.


Бродовская крепость. Северные ворота.
Замок был окружен глубоким рвом, который время от времени наполнялся водой. Въезд в середину крепости осуществлялся по дамбе и через подъёмный мост и равелин со стороны города. На дитинце до середины XVIII века стояла деревянная часовня и деревянный дом, в котором жили владельцы города и коменданты крепости.


Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Казематы северной куртины. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Казематы северной куртины. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). Казематы северной куртины. Вид изнутри. Фото червня 2012 року.
Бродівська фортеця. Каземати північної куртини.

Бродовская крепость. Казематы северной куртины.


1648 року замок витримав кількатижневу облогу козацьких військ Б. Хмельницького. Під час Берестецької битви твердиня також відігравала роль польської військової бази. Звідси для обстрілу козацького табору на річці Пляшівці транспортували гармати. Також тут тримали полонених козаків.
Наприкінці 1660-х років було проведено ремонт фортеці, і вона знову могла виконувати захисні функції в разі небезпеки. Зокрема, так було під час турецьких походів 1672 та 1676 років.


В 1648 году замок на протяжении нескольких недель выдержал осаду казацких войск Б. Хмельницкого. Во время Берестецкой битвы твердыня также играла роль польской военной базы. Отсюда для обстрела казацкого лагеря на реке Пляшевце транспортировали пушки. Также здесь держали пленных казаков.
В конце 1660-х годов был произведен ремонт крепости, и она опять могла выполнять защитные функции в случае опасности. В частности, так было во время турецких походов 1672 и 1676 годов.


Броды. Фото. Дворец Потоцких (середина XVIII века) во дворе Бродовского замка. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Дворец Потоцких (середина XVIII века) во дворе Бродовского замка. Фото червня 2012 року.
Палац Потоцьких (середина XVIII століття) на подвір'ї Бродівського замку.
На замковому подвір'ї розташований палац Потоцьких - досить скромна двоповерхова споруда з бічними ризалітами. Палац побудовано із цегли, оздоблення виконано з пісковику.


Дворец Потоцких (середина XVIII века) во дворе Бродовского замка.
На замковом дворе расположен дворец Потоцких - достаточно скромное двухэтажное сооружение с боковыми ризалитами. Дворец построен из кирпича, отделка выполнена из песчаника.

The old fortress of Brody, Potocki Palace.


Броды. Фото. Дворец Потоцких (середина XVIII века) во дворе Бродовского замка. Фото червня 2012 року.
Палац Потоцьких (середина XVIII століття) на подвір'ї Бродівського замку.
Зараз у приміщенні палацу навчаються 5-7 класи ЗОШ №3, працюють Бродівська мала академія наук і Бродівський локальний центр дистанційного навчання, розміщено районний архів та виставкові зали Бродівського історико-краєзнавчого музею.


Дворец Потоцких (середина XVIII века) во дворе Бродовского замка.
Сейчас в помещении дворца учатся 5-7 классы ООШ №3, работают Бродовская малая академия наук и Бродовский локальный центр дистанционного обучения, размещен районный архив и выставочные залы Бродовского историко-краеведческого музея.

The old fortress of Brody, Potocki Palace.


Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). На территории крепости. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). На территории крепости. Фото червня 2012 року.
Броды. Фото. Крепость (Бродовский замок). На территории крепости. Фото червня 2012 року.
Бродівська фортеця. На території фортеці.

Бродовская крепость. На территории крепости.


Броды. Фото. Магазин «Универсал» и график его работы.
Фото червня 2012 року.
Насамкінець випадково звернули увагу на магазин «Універсал» та розклад його роботи:
«Працюємо: 8.00-15.00. Вихідний: по необхідності».
От, якби у мене був такий розклад роботи!  ;-)


В завершение случайно обратили внимание на магазин «Универсал» и график его работы:
«Работаем: 8.00-15.00. Выходной: по необходимости».
Вот, если бы у меня был такой график работы!  ;-)


Першоджерела:
# «Золота підкова. Подорож Львівщиною», видавництво «Центр Європи», Львів-2002.
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»; Київ-2006.
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати»; Т.Лагунова, Ю.Кашуба;Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків-2007.
# Вікіпедія.
# Сайт «Асоціація міст України».
# Сайт «Броди - Укртелеком : Brody - Ukrtelecom».
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.






Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко




Rambler's Top100