Клименко Сергій. Фото. Бакота, вересень 2014 року
Бакота, вересень 2014 року
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Бакота, сентябрь 2014 года
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Бакота - затоплене село (раніше місто) Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Було розташоване за 55 км від міста Кам'янець-Подільський, неподалік від селища Стара Ушиця і села Колодіївка (Кам'янець-Подільський район). Через будівництво Дністровського гідровузла рішенням облвиконкому від 27 жовтня 1981 року Бакоту було виключено з облікових даних.
Археологічні розкопки свідчать, що здавна вздовж берегів Дністра на цьому місці була розташована безліч язичницьких святилищ та капищ. Також тут виявили кургани з жіночими похованнями. Усе це свідчить про густе заселення цих територій ще з доісторичних часів.
Вперше Бакота згадується в літописі 1024 року. У XII столітті вона займала площу близько 10 гектарів і мала населення чисельністю приблизно 2,5 тисячі. У XIII столітті Бакота була великим містом, важливим політико-адміністративним центром Дністровського Пониззя (з XIV століття - Поділля), що входило до Галицько-Волинського князівства.


Бакота - затопленное село (ранее город) Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Было расположено в 55 км от города Каменец-Подольский, неподалеку от поселка Старая Ушица и села Колодиевка (Каменец-Подольский район). Из-за строительства Днестровского гидроузла решением облисполкома от 27 октября 1981 года Бакота была исключена из учётных данных.
Археологические раскопки свидетельствуют, что издавна вдоль берегов Днестра на этом месте было расположено множество языческих святилищ и капищ. Также здесь обнаружили курганы с женскими захоронениями. Всё это свидетельствует о густом заселении этих территорий еще с доисторических времен.
Впервые Бакота упоминается в летописи 1024 года. В XII веке она занимала площадь около 10 гектаров и имела население численностью приблизительно 2,5 тысячи. В XIII веке Бакота была большим городом, важным политико-административным центром Днестровского Понизья (с XIV века - Подолья), входившего в Галицко-Волынское княжество.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Панорама (~240°) Днестровского водохранилища с пляжа в лагере отдыха «Бакота» (48°35'48"N, 26°59'46"E). Фото вересеня 2014 року.
Панорама (~240°) Дністровського водосховища з пляжу в таборі відпочинку «Бакота» (48°35'48"N, 26°59'46"E).
Панорама (~240°) Днестровского водохранилища с пляжа в лагере отдыха «Бакота» (48°35'48"N, 26°59'46"E).
«Bakota» camp creek. Panorama ~240° (48°35'48"N, 26°59'46"E).


Першу згадку про скельний чоловічий монастир біля Бакоти зафіксовано в київській Книзі 1362 року, де той згадується як «давно існуючий». Засновником монастиря був преподобний старець Антоній (фундатор Києво-Печерської Лаври). За Іпатіївським літописом, в 1255 році місто захопили монголо-татари. Монахи та жителі міста сховалися від них в лабіринті монастирських печер. Загарбники запропонували їм вийти і здатися, та не досягши успіху в переговорах, засипали вихід до печер величезними каменями, тим самим заживо поховавши людей в їх притулку. У 1258 році татарами було зруйновано Бакотський замок.

Первое упоминание о скальном мужском монастыре возле Бакоты зафиксировано в киевской Книге 1362 года, где тот упоминается как «давно существующий». Основателем монастыря был преподобный старец Антоний (основатель Киево-Печерской Лавры). По Ипатьевской летописи, в 1255 году город захватили монголо-татары. Монахи и жители города спрятались от них в лабиринте монастырских пещер. Захватчики предложили им выйти и сдаться, но не достигши успеха в переговорах, засыпали выход из пещер огромными камнями, тем самым заживо похоронив людей в их убежище. В 1258 году татары разрушили Бакотский замок.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Целебный источник №1 Бакотского монастыря. Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Целебный источник №1 Бакотского монастыря. Фото вересня 2014 року.
Бакота. Цілюще джерело №1 Бакотського монастиря.
Вода з усіх трьох джерел, справді, неймовірна!


Бакота. Целебный источник №1 Бакотского монастыря.
Вода из всех трёх источников, действительно, невероятная!

Healing spring #1 of Bakota cave monastery.


1431 року Бакота стала нейтральною прикордонною територією внаслідок перемир'я між Королівством Польським та Литвою. У тому ж році жителі міста організували повстання, повбивали поміщиків, і проголосили незалежність. Через три роки польські війська жорстоко придушили бунт, покарали ватажків, спалили будинки, зруйнували замок, і порозганяли населення. Після цього Бакота вже ніколи не була містом. У Бакоті було укладено мирний трактат (угоду) між Королівством Польським та Молдавським князівством; сторону Корони представляв Миколай Сенявський.

В 1431 году Бакота стала нейтральной пограничной территорией в результате перемирия между Королевством Польским и Литвой. В том же году жители города организовали восстание, поубивали помещиков, и провозгласили независимость. Через три года польские войска жестоко подавили бунт, наказали вожаков, сожгли дома, разрушили замок, и разогнали население. После этого Бакота уже никогда не была городом. В Бакоте был заключен мирный трактат (соглашение) между Королевством Польским и Молдавским княжеством; сторону Короны представлял Миколай Сенявский.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Вход в пещеру, в которой были обнаружены и исследованы остатки жертвенного места эпохи бронзы. Фото вересня 2014 року.
Бакота. У цій печері влітку 1964 року відомим археологом Б. Тимощуком було виявлено та досліджено залишки жертовного місця доби бронзи (щелепу дикого кабана, численні фрагменти глиняного посуду та місце спалення). Розкопували бакотяни Миколайчук В. К. і Миколайчук В. М.

Бакота. В этой пещере летом 1964 года известным археологом Б. Тимощуком были обнаружены и исследованы остатки жертвенного места эпохи бронзы (челюсть дикого кабана, многочисленные фрагменты глиняной посуды и место сжигания). Раскапывали бакотяны Миколайчук В. К. и Миколайчук В. М.

Bakota. A cave.


Протягом останніх століть існування Бакоти, життя в ній переважно було спокійним. Після 1918 року містечко стало прикордонним: по той бік Дністра починалася територія Румунії. Голод 1933 року оминув Бакоту, та монастир було закрито, а трохи пізніше було зупинено і будівництво нової церкви. Бойових дій Другої Світової війни на території Бакоти не було. І лише голод 1947 року зменшив кількість населення Бакоти втричі. На початку 1960-х років службу в храмі монастиря було зупинено. Останні ченці або померли, або пішли в інші монастирі. Ікони, хрести та книги було знищено, церкву зруйновано.

На протяжении последних веков существования Бакоты, жизнь в ней преимущественно было спокойной. После 1918 года местечко стало пограничным: по ту сторону Днестра начиналась территория Румынии. Голод 1933 года обошел Бакоту, но монастырь был закрыт, а немного позже было остановлено и строительство новой церкви. Боевых действий Второй Мировой войны на территории Бакоты не было. И только голод 1947 года уменьшил количество населения Бакоты втрое. В начале 1960-х годов служба в храме монастыря была остановлена. Последние монахи или умерли, или пошли в другие монастыри. Иконы, кресты и книги, были уничтожены, церковь разрушена.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Тропинка от лагеря отдыха «Бакота» к остаткам Бакотского монастыря. Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Тропинка от лагеря отдыха «Бакота» к остаткам Бакотского монастыря. Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Тропинка от лагеря отдыха «Бакота» к остаткам Бакотского монастыря. Фото вересня 2014 року.
Стежка від табору відпочинку «Бакота» до залишків Бакотського монастиря.

Тропинка от лагеря отдыха «Бакота» к остаткам Бакотского монастыря.


Остаточно історія Бакоти як населеного пункту закінчилася 1981 року, коли через будівництво Новодністровської ГЕС мешканців Бакоти було виселено в сусідні міста, а територію та будівлі села затоплено водою новоствореного водосховища. 1996 року обвал верхньої скелі Білої гори знищив більшу частину печер і усипальницю з настінними розписами та фресками XI-XIII століть. Лише в одному місці збереглися залишки келій і поховань монахів, нечисленні руїни Михайлівської церкви та покинуті фруктові сади.

Окончательно история Бакоты как населённого пункта закончилась в 1981 году, когда из-за строительства Новоднестровской ГЭС жители Бакоты были выселены в соседние города, а территория и строения села затоплены водой нового водохранилища. В 1996 году обвал верхней скалы Белой горы уничтожил большую часть пещер и усыпальницу с настенными росписями и фресками XI-XIII веков. Лишь в одном месте сохранились остатки келий и захоронений монахов, немногочисленные руины Михайловской церкви и заброшенные фруктовые сады.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E). Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E). Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E). Фото вересня 2014 року.
Бакота. Залишки Бакотського монастиря (48°35'09"N, 26°59'54"E).

Бакота. Остатки Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E).

The remains of Bakota ancient cave monastery (48°35'09"N, 26°59'54"E), which includes ancient frescoes and paintings dating back to the 12th-14th centuries, as well as preserved remains of monks.


Бакотський печерний монастир ймовірно виник в XI-XII століттях на місці давнього язичницького осередку. На 60-ті роки XIV століття припадає перша згадка про Бакотський печерний скельний монастир. Як свідчить літопис, литовські феодали застали тут ченців і монастир в гірських скелях.
У середині XII століття монастир було зруйновано, потім відновлено в 60-ті роки XIV століття. У той час Бакота була столицею Пониззя. На початку 30-х років XV століття монастир знову було зруйновано, і він припинив своє існування. Після обвалення скелі центральна частина монастирського комплексу із церквою обвалилася і комплекс було засипано.


Бакотский пещерный монастырь вероятно возник в XI-XII веках на месте давнего языческого центра. На 60-ые годы XIV века приходится первое упоминание о Бакотском пещерном скальном монастыре. Как свидетельствует летопись, литовские феодалы застали здесь монахов и монастырь в горных скалах.
В середине XII века монастырь был разрушен, потом восстановлен в 60-ые годы XIV века. В то время Бакота была столицей Понизья. В начале 30-х годов XV века монастырь опять был разрушен и прекратил свое существование. После обрушения скалы центральная часть монастырского комплекса с церковью обвалилась, и комплекс был засыпан.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E).
Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E).
Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E).
Фото вересня 2014 року.
Бакота. Залишки скельного монастиря літописного міста Бакота (XI-XV століття) - пам'ятки національного значення (48°35'09"N, 26°59'54"E).

Бакота. Остатки скального монастыря летописного города Бакота (XI-XV века) - памятника национального значения (48°35'09"N, 26°59'54"E).

The remains of Bakota ancient cave monastery (48°35'09"N, 26°59'54"E).


У 80-х і 90-х роках XIX століття під керівництвом В. Б. Антоновича було розкрито залишки монастирського комплексу, розташованого на двох рівнях. Верхній, на вершині гори, де було розташовано вхід до монастиря, являв собою печеру у вигляді вирубаного гвинтоподібного приміщення. Нижній монастир на схилі складався з низки скельних келій і двохярусної церкви, стіни якої було розписано водними фарбами.
За документами та переказами старожилів Бакоти, монастир було відновлено 1893 року. На місці давньоруської спорудили нову дерев'яну церкву на честь Всемилостивішого Спаса. Освячено цю церкву було 1 серпня (14 серпня за новим стилем). З того часу тут щороку проводиться святкове зібрання віруючих. Це - день семи мучеників братів Маккавеїв, які після жорстоких катувань загинули за віру в Єдиного Бога. Існує повір'я, що вода, що тече в джерелах біля монастиря, має особливу цілющу силу.


В 80-х и 90-х годах XIX века под руководством В. Б. Антоновича были раскрыты остатки монастырского комплекса, расположенного на двух уровнях. Верхний, на вершине горы, где был расположен вход в монастырь, представлял собой пещеру в виде вырубленного винтообразного помещения. Нижний монастырь на склоне состоял из ряда скальных келий и двухъярусной церкви, стены которой были расписаны водными красками.
По документам и преданиям старожилов Бакоты, монастырь был восстановлен в 1893 году. На месте древнеруськой построили новую деревянную церковь в честь Всемилостивейшего Спаса. Освящена эта церковь было 1 августа (14 августа по новому стилю). С того времени здесь ежегодно проводится праздничное собрание верующих. Это - день семи мучеников братьев Маккавеев, которые после жестоких истязаний погибли за веру в Единого Бога. Существует поверье, что вода, текущая в источниках возле монастыря, имеет особую целебную силу.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки келий Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E). Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки келий Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E). Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки келий Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E). Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Остатки келий Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E). Фото вересня 2014 року.
Бакота. Залишки келій Бакотського монастиря (48°35'09"N, 26°59'54"E).

Бакота. Остатки келий Бакотского монастыря (48°35'09"N, 26°59'54"E).

The remains of Bakota ancient cave monastery (48°35'09"N, 26°59'54"E).
Some caves at Bakota monastery.


Нині Бакотою умовно називають місця вздовж берега Дністра, що розташовані поблизу залишків монастиря. За даними метеорологів, у цьому районі існує своєрідний унікальний мікроклімат: середньорічна кількість тепла на 1 кв. м тут рівнозначна ялтинській, а скелі та ліси захищають узбережжя Дністра від північних повітряних потоків. Мальовнича природа і романтичний імідж цих місць приваблюють сюди численних паломників і мандрівників. Останніми роками Бакота стала своєрідною «Меккою» шанувальників «рольових ігор» і послідовників численних екзотичних релігій.

Ныне Бакотой условно называют места вдоль берега Днестра, расположенные вблизи остатков монастыря. По данным метеорологов, в этом районе существует своеобразный уникальный микроклимат: среднегодовое количество тепла на 1 кв. м здесь равнозначно ялтинской, а скалы и леса защищают побережье Днестра от северных воздушных потоков. Живописная природа и романтичный имидж этих мест привлекают сюда многочисленных паломников и путешественников. В последние годы Бакота стала своеобразной «Меккой» приверженцев «ролевых игр» и последователей многочисленных экзотичных религий.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Целебный источник №2 Бакотского монастыря. Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Целебный источник №2 Бакотского монастыря. Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Целебный источник №3 Бакотского монастыря. Фото вересня 2014 року.
Бакота. Цілющі джерела №2 і №3 Бакотського монастиря.
Вода з усіх трьох джерел, справді, неймовірна!


Бакота. Целебные источники №2 и №3 Бакотского монастыря.
Вода из всех трёх источников, действительно, невероятная!

Healing springs #2 & #3 of Bakota cave monastery.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Вид Днестровского водохранилища от остатков Бакотского монастыря (со смотровой площадки «Курятник»). Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Вид Днестровского водохранилища от остатков Бакотского монастыря (со смотровой площадки «Курятник»). Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Вид Днестровского водохранилища от остатков Бакотского монастыря (со смотровой площадки «Курятник»). Фото вересня 2014 року.
Види Дністра від Бакотського монастиря (з оглядового майданчика «Курник»).

Виды Днестра от Бакотского монастыря (со смотровой площадки «Курятник»).

Dniester reservoir near Bakota rocky hills.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Панорама (~90°) Днестровского водохранилища от остатков Бакотского монастыря (со смотровой площадки «Курятник»). Фото вересня 2014 року.
Бакота. Дністровське водосховище, вид від залишків Бакотського монастиря (з оглядового майданчика «Курник»). Вечоріє. Панорама ~90°.

Бакота. Днестровское водохранилище, вид от остатков Бакотского монастыря (со смотровой площадки «Курятник»). Вечереет. Панорама ~90°.

Dniester reservoir near Bakota rocky hills. Panorama ~90°.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Панорама (~90°) Днестровского водохранилища с тропинки между лагерем отдыха «Бакота» и Бакотским монастырём. Фото вересня 2014 року.
Бакота. Дністровське водосховище, вид зі стежки між табором відпочинку «Бакота» та Бакотським монастирем. Вечоріє. Панорама ~90°.

Бакота. Днестровское водохранилище, вид с тропинки между лагерем отдыха «Бакота» и Бакотским монастырём. Вечереет. Панорама ~90°.

Dniester reservoir near Bakota rocky hills. Panorama ~90°.


Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Вид Днестровского водохранилища с тропинки между лагерем отдыха «Бакота» и Бакотским монастырём. Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Вид Днестровского водохранилища с тропинки между лагерем отдыха «Бакота» и Бакотским монастырём. Фото вересня 2014 року.
Подолье, Хмельницкая область. Бакота. Фото. Вид Днестровского водохранилища с тропинки между лагерем отдыха «Бакота» и Бакотским монастырём. Фото вересня 2014 року.
Види Дністра зі стежки між табором відпочинку «Бакота» та Бакотським монастирем.

Виды Днестра с тропинки между лагерем отдыха «Бакота» и Бакотским монастырём.

Dniester reservoir near Bakota rocky hills.Першоджерела:
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
# Вікіпедія.Усі права застережено. © 2003-2015 Сергій Клименко
Rambler's Top100