Клименко Сергій. Фото. Карпатський біосферний заповідник, 2012 рік
Карпатський біосферний заповідник, 2012 рік.
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Карпатский биосферный заповедник, 2012 год.
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Карпаты. Фото. Схема размещения массивов Карпатского биосферного заповедника. Фото липня 2012 року.
Схема розташування масивів Карпатського біосферного заповідника: Свидовецький, Чорногірський, Марамороський, Кузійський, Угольсько-Широколужанський, Долина Нарцисів, Чорна Гора, Юлівська Гора.

Схема размещения массивов Карпатского биосферного заповедника: Свидовецкий, Черногорский, Мараморошский, Кузийский, Угольско-Широколужанский, Долина нарциссов, Чёрная Гора, Юльевская Гора.

Scheme of the massives location of the Carpathian biosphere reserve: Svydovetskyi, Chornohirskyi, Marmoroskyi, Kuziyskyi, Uholsko-Shyrokoluzhanskyi, Narcissi Valley, Chorna Hora, Yulivska Hora.


Заповідник в Географічному Центрі Європи.
До найбільших та найцікавіших об'єктів природно-заповідного фонду України належить Карпатський біосферний заповідник. Створений постановою Уряду України в 1968 році. З 1993 року входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Карпатський біосферний заповідник Радою Європи нагороджений Європейським дипломом (1997, 2002, 2007). 2007 року букові праліси Карпатського біосферного заповідника в складі українсько-словацького об'єкту включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Понад 70% об'єкту розташовані в Україні, і його основу складають насамперед праліси заповідника.
Загальна площа заповідника - 53,6 тис. га. На його території охороняються 1350 видів вищих судинних рослин, 66 видів ссавців, 173 види птахів та десятки тисяч інших живих організмів. Карпатський біосферний заповідник є відомим науковим та еколого-освітнім центром Карпатського регіону, служить природною лабораторією для багатьох вітчизняних та зарубіжних наукових установ. У заповіднику розгорнута широка мережа еко-туристичних маршрутів та інформаційних центрів, працює єдиний в Україні музей екології гір (м. Рахів), Музей нарцису (м. Хуст).


Заповедник в Географическом Центре Европы.
К крупнейшим и наиболее интересным объектам природно-заповедного фонда Украины принадлежит Карпатский биосферный заповедник. Создан постановлением Правительства Украины в 1968 году. С 1993 года входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Карпатский биосферный заповедник Советом Европы был награжден Европейским дипломом (1997, 2002, 2007). В 2007 году девственные буковые леса Карпатского биосферного заповедника в составе украинско-словацкого проекта были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более 70% объекта расположены в Украине, и его основу составляют преимущественно девственные леса заповедника.
Общая площадь заповедника - 53,6 тыс. га. На его территории охраняются 1350 видов высших сосудистых растений, 66 видов млекопитающих, 173 вида птиц и десятки тысяч других живых организмов. Карпатский биосферный заповедник является известным научным и эколого-образовательным центром Карпатского региона, служит природной лабораторией для многих отечественных и зарубежных научных учреждений. В заповеднике развернута широкая сеть эко-туристических маршрутов и информационных центров, работает единственный в Украине музей экологии гор (г. Рахов), Музей нарцисса (г. Хуст).

Reserve in the Geographical Centre of Europe.
The Carpathian Biosphere Reserve belongs to one of the biggest and most interesting sites of the Nature Protected Fund of Ukraine. It was designated by a decree of the Ukrainian government in 1968. Since 1993 it belongs to the International network of UNESCO biosphere reserves. The Carpathian Biosphere Reserve (CBR) was awarded by the European Diploma in l997, 2002 and 2007. In 2007 beech primeval forests protected by CBR were listed to the UNESCO World Natural Heritage List as constitutive parts of the Ukrainian-Slovak bilateral nomination. About 70% of the property are located in Ukraine and made up mostly of the reserve's virgin forests.
Total area of the reserve is 53600 ha. It protects 1350 species of higher vascular plants, 66 mammal species, 173 species of birds and tens of thousands of other living organisms. The Carpathian Biosphere Reserve is a famous scientific and education center in the Carpathian region; it is a natural laboratory for a number of Ukrainian and foreign scientific institutions. There is a network of ecological and scientific trails within CBR, as well as the only Ukrainian Museum of Mountain Ecology.


Інформаційний щит Кузійського масиву Карпатського біосферного заповідника сповіщає:
Карпатський біосферний заповідник. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини.
Рішення про включення українсько-словацької номінації «Букові праліси Карпат» до переліку об'єктів Всесвітньої природної спадщини ухвалено 28 червня 2007 року у місті Крайстчерч (Нова Зеландія) Комітетом у справах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 25 червня 2011 року на засіданні Комітету у Парижі проголошено, що «Давні букові ліси Німеччини» занесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як розширення існуючого українсько-словацького об'єкту «Букові праліси Карпат».
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», як складова Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - унікальна транснаціональна природоохоронна територія кластерного типу, яка охоплює природний ареал поширення лісів із бука лісового (Fagus sylvatica) від високогір'я Українських Карпат до побережжя Балтійського моря на німецькому архіпелазі Рюген. Об'єкт загальною площею 33670,1 га оточений потужним кільцем буферної зони (62402,3 га), майже 70 відсотків його території знаходяться в Україні. Зокрема, до складових частин об'єкта та його буферної зони віднесена практично вся територія Карпатського біосферного заповідника, в тому числі Угольсько-Широколужанський масив, який є найбільшим осередком букових пралісів у Європі.
В Україні знаходяться 6 із 15 ділянок букових пралісів, що увійшли до об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Всі вони входять до природно-заповідного фонду України, зокрема, на території Карпатського біосферного заповідника розміщено 5 з них. Одна ділянка - «Стужиця-Ужок» - належить Ужанському національному природному парку. В карпатських букових пралісах зберігся неоціненний генофонд бука лісового та ряду інших видів з його ареалу. Бук є одним із найважливіших складових помірних широколистяних лісів, які колись займали 40% території Європи.
Об'єкт «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» на всесвітньому рівні становить надзвичайну цінність, як взірець недоторканих природних комплексів лісів помірної зони. Він репрезентує найбільш завершені і повні екологічні моделі, де відображено процеси, що відбуваються в чистих та мішаних лісостанах за різноманітних екологічних умов.

Информационный щит Кузийского массива Карпатского биосферного заповедника извещает (на Украинском и Английском языках):
Карпатский биосферный заповедник. Всемирное наследие ЮНЕСКО. Девственные буковые леса Карпат и древние буковые леса Германии.
Решение о включении украинско-словацкой номинации «Девственные буковые леса Карпат» в перечень объектов Всемирного природного наследия было принято 28 июня 2007 года в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) Комитетом по делам Всемирного наследия ЮНЕСКО. 25 июня 2011 года на заседании Комитета в Париже было провозглашено, что «Древние буковые леса Германии» внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как расширение существующего украинско-словацкого объекта «Девственные буковые леса Карпат».
«Девственные буковые леса Карпат и древние буковые леса Германии», как составляющая Всемирного наследия ЮНЕСКО - уникальная транснациональная природоохранная территория кластерного типа, которая охватывает естественный ареал распространения лесов из бука лесного (Fagus sylvatica) от высокогорья Украинских Карпат да побережья Балтийского моря на немецком архипелаге Рюген. Объект общей площадью 33670,1 га окружен мощным кольцом буферной зоны (62402,3 га), почти 70 процентов его территории находятся в Украине. В частности, к составным частям объекта и его буферной зоны отнесена практически вся территория Карпатского биосферного заповедника, в том числе Угольско-Широколужанский массив, который является наибольшим средоточием буковых пралесов в Европе.
В Украине находятся 6 из 15 участков буковых пралесов, которые вошли в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все они входят в природно-заповедный фонд Украины, в частности, на территории Карпатского биосферного заповедника размещено 5 из них. Один участок - «Стужиця-Ужок» - принадлежит Ужанскому национальному природному парку. В карпатских буковых пралесах сохранился бесценный генофонд бука лесного и ряда других видов из его ареала. Бук является одной из важнейших составляющих умеренных широколиственных лесов, которые когда-то занимали 40% территории Европы.
Объект «Девственные буковые леса Карпат и древние буковые леса Германии» на всемирном уровне представляет исключительную ценность, как образец неприкосновенных естественных комплексов лесов умеренной зоны. Он представляет наиболее завершенные и полные экологические модели, где отображены процессы, происходящие в чистых и смешанных древостоях при разнообразных экологических условиях.

The information board of Kuziyskyi protected massif of Carpathian Biosphere Reserve informs:
Carpathian Biosphere Reserve. UNESCO World Heritage. Primeval beech forests of the Carpathians and the ancient beech forests of Germany.
Decision on listing the Ukrainian-Slovak nomination «Primeval Beech Forests of the Carpathians» to the UNESCO World Heritage List was adopted by the World Heritage Committee on June 28, 2007 in Christchurch, New Zealand. On June 25, 2011 during the session off the UNESCO World Heritaqe Committee in Paris the Ancient Beech Forests of Germany were approved as an extension of the Ukrainian-Slovak Property «Primeval Beech Forests of the Carpathians».
The Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany as the heritage of the global value is a unique transboundary serial Property, which covers the natural distribution range of the European beech forests (Fagus sytvatica) starting from the Ukrainian Carpathian highland areas down to the lowlands of the Baltic Sea coast on the Rugen archipelago (Germany). The Property with the overall surface of 33670,1 ha is surrounded by a vast buffer zone (62402,3 ha). Almost 70% of its territory is located in Ukraine. In particular, almost whole area of the Carpathian Biosphere Reserve belongs to the component parts of the Property and its buffer zone, including the Uholka-Shyrokyi Luh massif, which is the biggest continuous massif of the primeval beech forests in Europe.
6 out of 15 localities with primeval beech forests listed to the UNESCO World Natural Heritage List lay in Ukraine. All the component parts belong to the Nature Protected Fund of Ukraine; in particular 5 of them are located within the Carpathian Biosphere Reserve. One locality - Stuzhytsia-Uzhok - is found in the territory of the Uzhanskyi National Nature Park.
An extremely valuable genetic pool of European beech and a number of other species of its habitat are preserved in the Carpathian beech virgin forests. Beech is one of the most important components of temperate broadleaved forests, which used to cover about 40% of the European continent.
The Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany is a globally valuable Property as it constitutes a reference model of undisturbed natural forests of the temperate zone. It represents a continuous and homogenous model with all natural processes characteristic for pure and mixed forest stands within a wide rage of natural ecological conditions in place.Першоджерела:
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100