Клименко Сергій. Фото. Географічний Центр Європи (Geographical Centre of Europe), 2003 та 2012 роки
Географічний Центр Європи (Geographical Centre of Europe), 2003 та 2012 роки
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Географический Центр Европы (Geographical Centre of Europe), 2003 и 2012 годы
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Карпаты. Фото. Географический Центр Европы (Geographical Centre of Europe). Фото липня 2003 року.
Карпаты. Фото. Географический Центр Европы (Geographical Centre of Europe). Фото липня 2012 року.
Карпати.
Географічний Центр Європи
(Geographical Centre of Europe)
.


Карпаты.
Географический Центр Европы
(Geographical Centre of Europe)
.


Розміщені поруч, на правому березі Тиси, стела і геодезичний знак символізують географічний центр Європи.
На знакові латиною викарбуваний напис, який в перекладі академіка Н. Тарасова на українську мову означає:
«Постійне, точне, вічне місце.
Дуже точно, із спеціальним приладом, який виготовлений в Австрії і Угорщині, зі шкалою меридіанів і паралелей, встановлений Центр Європи. 1887».
Визначення Центру Європи фахівцями Австро-Угорської імперії, яка на той час займала величезну територію у Центральній Європі, підкреслює історичну цінність цього символу.


Размещенные рядом, на правом берегу Тисы, стелла и геодезический знак символизируют географический центр Европы.
На знаке латынью вычеканена надпись, которая в переводе академика Н. Тарасова означает:
«Постоянное, точное, вечное место.
Очень точно, со специальным прибором, который изготовлен в Австрии и Венгрии, со шкалой меридианов и параллелей, установлен Центр Европы. 1887».
Определение Центра Европы специалистами Австро-Венгерской империи, которая на то время занимала огромную территорию в Центральной Европе, подчеркивает историческую ценность этого символа.

A monument and a geodesic mark located on the right bank of the Tysa River symbolize the geographic center of Europe.
On the mark there is an inscription in Latin, which according to academician N. Tarasov's translation means:
“Permanent, precise, eternal place.
Very precisely, using a special device made in Austria and Hungary, with the scale of meridians and parallels, the Center of Europe was determined. 1887”.
The identification of the Center of Europe by specialists from the Austria-Hungarian Empire, which used to occupy a significant part of Europe, enhances the historical value of this symbol.


Карпаты. Фото. Река Тиса в самом Центре Европы (Geographical Centre of Europe). Фото липня 2012 року.
Карпаты. Фото. Вот он, - Географический Центр Европы (Geographical Centre of Europe). Фото липня 2012 року.
Карпати.
Ось він, - Географічний Центр Європи (Geographical Centre of Europe).


Карпаты.
Вот он, - Географический Центр Европы (Geographical Centre of Europe).


Карпаты. Фото. Географический Центр Европы, охранная табличка 1986 года. Фото липня 2012 року.
Карпаты. Фото. Геодезический знак «Географический Центр Европы (Geographical Centre of Europe)». Надпись, высеченная латынью. Фото липня 2012 року.
Карпаты. Фото. Геодезический знак «Географический Центр Европы (Geographical Centre of Europe)». Фото липня 2012 року.
Карпати.
Геодезичний знак «Географічний Центр Європи (Geographical Centre of Europe)»
та напис, що викарбуваний латиною.


Карпаты.
Геодезический знак «Географический Центр Европы (Geographical Centre of Europe)»
и надпись, высеченная латынью.


Карпаты. Фото. Инфраструктура возле Географического Центра Европы. Информационные щиты. Фото липня 2012 року.
Карпаты. Фото. Инфраструктура возле Географического Центра Европы. Колыба-музей. Фото липня 2012 року.
Карпаты. Фото. Инфраструктура возле Географического Центра Европы. Внутри колыбы-музея. Фото липня 2012 року.
Біля Центру Європи.

Возле Центра Европы.


Україна. Держава в центрі Європи.
Україна за розмірами посідає друге місце в Європі. Займає площу 603,7 тис.кв.км. Територія простягається із заходу на схід на 1316 км, з півночі на південь - на 893 км. На півдні омивається Чорним та Азовським морями. В Україні проживають 48 млн. людей, а середня щільність населення становить 77 чол./кв.км (в Карпатському регіоні 103,3 особи/кв.км). Столиця місто Київ (понад 2,8 млн. мешканців). Країна має величезний промисловий і сільськогосподарський потенціал.


Украина. Государство в центре Европы.
Украина по размерам занимает второе место в Европе. Площадь составляет 603,7 тыс.кв.км. Территория простирается с запада на восток на 1316 км, с севера на юг - на 893 км. На юге омывается Черным и Азовским морями. В Украине проживают 48 млн. человек, а средняя плотность населения составляет 77 чел./кв.км (в Карпатском регионе 103,3 чел./кв.км). Столица город Киев (свыше 2,8 млн. жителей). Страна обладает огромным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом.

Ukraine. Country in the Centre of Europe.
Ukraine is the second largest country in Europe. Its total area constitutes 603,7 thousands square km. The territory of the country stretches from west to east for 1316 km, and from north to south for 893 km. In the south it is washed by the Black Sea and the Sea of Azov. The population of Ukraine is about 48 million people, mean population density is 77 man/km (and in the Carpathian region it is 103,3 man/km). The capital is Kyiv (over 2.8 million people). The country possesses a powerful industrial and agricultural potential.


Природа в центрі Європи.
Географічний центр Європи розташований у найбільш високогірній ділянці Українських Карпат, оточений звідусіль найвищими гірськими хребтами. На півночі височать Привододільні (Внутрішні) Ґорґани, на північному сході - Чорногора (г. Говерла, 2061 м - найвища вершина Українських Карпат і України загалом), на південному сході - Марамороські Альпи (г. Піп-Іван Марамороський, 1937 м), на заході - Свидовець (г. Близниця, 1883 м). На Чорногорі розташовані також всі вершини, які перевищують 2000 м над рівнем моря (Бребенескул, Петрос, Піп-Іван Чорногірський та інші).
Тут бере початок одна з найбільших річок регіону - Тиса, витоки якої - Чорна і Біла Тиси - знаходяться відповідно на Свидовці та в Чорногорі.
Природа в центрі Європи багата і різноманітна. Тут представлені значні ділянки дикої природи, зокрема найбільші на континенті ділянки пралісів, зустрічається понад 50% флори та фауни України. Для збереження унікальних гірських ландшафтів у центрі Європи створено Карпатський біосферний заповідник.


Природа в центре Европы.
Географический центр Европы расположен в наиболее высокогорном участке Украинских Карпат, окружен со всех сторон наивысшими горными хребтами. На севере возвышаются Привододильные (Внутренние) Горганы, на северо-востоке - Черногора (г. Говерла, 2061 м - наивысшая вершина Украинских Карпат и Украины в целом), на юго-востоке - Мараморошские Альпы (г. Поп-Иван Мараморошский, 1937 м), на западе - Свидовец (г. Близница, 1883 м). На Черногоре расположены также все вершины, превышающие 2000 м над уровнем моря (Бребенескуль, Петрос, Поп-Иван Черногорский и другие).
Здесь берет начало одна из наибольших рек региона - Тиса, истоки которой - Черная и Белая Тисы - находятся соответственно на Свидовце и в Черногоре.
Природа в центре Европы богата и разнообразна. Здесь представлены значительные участки дикой природы, в частности наибольшие на континенте участки пралесов, встречается свыше 50% флоры и фауны Украины. Для сохранения уникальных горных ландшафтов в центре Европы создан Карпатский биосферный заповедник.

Nature in the centre of Europe.
The Geographic Center of Europe is located in the highest area of the Ukrainian Carpathians and is surrounded with the highest mountain ridges. Pre-Watershed (Inland) Gorgany Mountains lie to the north, to the north-west there is the Chornohora mountain massif (Hoverla Mt. - 2061 m a.s.l. is the highest summit of the Ukrainian Carpathians and Ukraine in general), to the south-east - the Marmarosh Alps (Pip Ivan Marmaroskyi Mt. - 1937 m a.s.l.), to the west - the Svydovets range (Blyznytsya Mt., 1883 m a.s.l.). All the mountains, which altitude exceeds 2000 m, are located within the Chornohora massif (Brebeneskul, Petros, Pip Ivan Chornohirskyi etc).
One of the region's largest rivers, the Tisza, takes its origin here, outflows of which - the Chorna (Black) and the Bila (White) Tisza - are on the Svydovets and Chornohora ranges.
Nature in the center of Europe is very rich and diverse. Wildlife is well-represented here, in particular the continent largest virgin forest sites are located within the region; about 50% of Ukrainian flora and fauna species are distributed here. The Carpathian Biosphere Reserve was designated for conservation of the unique mountain landscapes in the center of Europe.


Населення та культура в центрі Європи.
Географічний Центр Європи розташований на території етнічної Гуцульщини, що обумовлює демографічний та культурний аспект регіону. Серед місцевого населення домінують українські горяни - гуцули. Загалом тут проживають представники понад 30 націй і народностей, зокрема угорці, румуни, італійці, євреї, росіяни тощо. Це сприяє поширенню різноманітних релігійних течій, серед яких переважають православ'я, греко- та римокатолицизм, а також окремі протестантські напрямки.
З давніх часів регіону належала виключна роль в історичному розвитку Центральної і Східної Європи. Тут перехрещувалися торгові шляхи із Галичини та Буковини до Угорщини і Румунії, Словаччини і Чехії, інших країн.
Традиційними формами природокористування на Гуцульщині є заготівля і переробка лісу, землеробство та гірське скотарство. На їх основі сформувалися унікальні народні промисли, які не мають аналогів у світі. Самобутня культура гуцулів, їх унікальні звичаї, традиції та обряди стали візитною карткою всіх Українських Карпат.


Население и культура в центре Европы.
Географический Центр Европы расположен на территории этнической Гуцульщины, что обусловливает демографический и культурный аспект региона. Среди местного населения доминируют украинские горцы - гуцулы. В целом здесь проживают представители свыше 30 наций и народностей, в частности венгры, румыны, итальянцы, евреи, русские и пр. Это способствует распространению разнообразных религиозных течений, среди которых преобладают православие, греко- и римокатолицизм, а также отдельные протестантские направления.
С древних времен региону принадлежала исключительная роль в историческом развитии Центральной и Восточной Европы. Здесь пересекались торговые пути из Галичины и Буковины в Венгрию и Румынию, Словакию и Чехию, другие страны.
Традиционными формами природопользования на Гуцульщине являются заготовка и переработка леса, земледелие и горное скотоводство. На их основе сформировались уникальные народные промыслы, которые не имеют аналогов в мире. Самобытная культура гуцулов, их уникальные обычаи, традиции и обряды стали визитной карточкой всех Украинских Карпат.

Population and culture in the centre of Europe.
The Geographic Center of Europe is located on the territory of the ethnic Hutsul land, which adds a very specific demographic and cultural aspect to the region. Ukrainian highlanders - Hutsuls - dominate among the population. In general, representatives of over 30 nationalities dwell here, in particular Hungarians, Romanians, Italians, Jews, Russians etc. This fact brought about origination of various religions. Pravoslavian (Orthodox) Church, Rome and Greek Catholic and some Protestant churches are the most widely spread ones.
Since olden days this region used to play a keystone role in the history of Central and East Europe. This was a crossroad of trade ways from Galicia and Bukovyna to Hungary and Romania, Slovakia and Czechia and other countries.
Traditional forms of nature use in the Hutsul area are logging, and timber processing, arable farming and animal husbandry. Based on these trades, unique local crafts have originated, which have no analogues elsewhere. Hutsuls' cultural identity, their unique customs, traditions and ceremonies have become a trademark for the whole Ukrainian Carpathians.


Центр туризму і рекреації в центрі Європи.
Українські Карпати, які розташовані у самому центрі Європи, завдяки унікальній природі, самобутній історії та культурі, належать до одного з найбільш популярних центрів туризму і рекреації в Україні. М'який клімат, мальовничі ландшафти, цілюще повітря і вода створюють сприятливі умови для відпочинку і оздоровлення мільйонів людей. Тут розвідано понад 800 джерел і свердловин лікувальних мінеральних вод, створено біля 1,5 тис. об'єктів природно-заповідного фонду, збудовано понад 600 санаторіїв, баз відпочинку, готелів та кемпінгів. Далеко за межами України відомі курорти Закарпаття, Трускавця, Моршина, Рахівсько-Ясінянський, Яремчансько-Ворохтянський, Верховинський та інші рекреаційні високогірні райони. Привабливими є туристичні маршрути «По Чорногорі і Свидівцю», «Лісистими Карпатами», «Сонячним Закарпаттям», «Зимовою Гуцульщиною», по заповідниках і національних парках. Незабутнє враження залишають гірські походи, катання на лижах, полювання, гуцульські страви, пам'ятки побуту та архітектури горян.


Центр туризма и рекреации в центре Европы.
Украинские Карпаты, которые расположены в самом центре Европы, благодаря уникальной природе, самобытной истории и культуре, принадлежат к одному из наиболее популярных центров туризма и рекреации в Украине. Мягкий климат, живописные ландшафты, целебный воздух и вода создают благоприятные условия для отдыха и оздоровления миллионов людей. Здесь разведано свыше 800 источников и скважин лечебных минеральных вод, создано около 1,5 тыс. объектов природно-заповедного фонда, построено свыше 600 санаториев, баз отдыха, гостиниц и кемпингов. Далеко за пределами Украины известны курорты Закарпатья, Трускавца, Моршина, Раховско-Ясинянский, Яремчанско-Ворохтянский, Верховинский и другие рекреационные высокогорные районы. Привлекательными являются туристические маршруты «По Черногоре и Свидовцу», «Лесистыми Карпатами», «Солнечным Закарпатьем», «Зимней Гуцульщиной», по заповедникам и национальным паркам. Неизгладимое впечатление оставляют горные походы, катание на лыжах, охота, гуцульские кушанья, достопримечательности быта и архитектуры горцев.

Centre of tourism and recreation in the centre of Europe.
The Ukrainian Carpathians, located in the very center of Europe, fall into the category of one of the most attractive areas in Ukraine in terms of tourism and recreation due to their unique nature, distinctive history and culture. Mild climate, picturesque landscapes, healthful air and water create wonderful conditions for rest and invigoration for millions of people. There are about 800 springs and wells of medicinal mineral waters here; about 1500 protected sites, 600 sanatoriums, tourist centers, shelters, hotels and campings have been built within the area. Resorts of Transcarpathian, Truskavets, Morshyn, Rakhiv-Yasinya, Yaremcha-Vorokhta, Verkhovyna and other highland recreation zones are well-know far beyond Ukraine. Such tourist trails as "Svydovets and Chornohora", "Through thick forests of the Carpathians", "Sunny Transcarpathia", "Visiting the Hutsul land in winter" that go through reserves and national parks are very attractive. You bring home an unforgettable impression of mountain hiking and skiing, hunting, Hutsul dishes, monuments of traditional highland architecture.Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100