Клименко Сергій. Фото. Визначні пам'ятки Криму, серпень-вересень 2007 року. Інкерманський монастир та фортеця Каламіта
Визначні пам'ятки Криму, серпень-вересень 2007 року.
Інкерманський монастир та фортеця Каламіта.

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Достопримечательности Крыма, август-сентябрь 2007 года.
Инкерманский монастырь и крепость Каламита.

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Інкерманський монастир (Інкерман, на північному сході Севастополя) виник у VII-IX століттях і існував майже до 1485 року. Дехто вважає, що тут бував Андрій Первозванний. Монастир було засновано у Монастирській скелі на березі гирла річки Чорна. До монастиря входили 8 печерних і наземних церков сполучені ходами, житлові приміщення, готель і господарські будівлі. Монастир прикривала фортеця Каламіта. Якщо підніматися від підніжжя скелі по сходах, можна потрапити до першої печерної церкви св. Мартіна, потім до невеликої каплиці та, нарешті, до печерного храму св. Климента. Давнє повір'я оповідає, що в I столітті н. е. імператор Траян заслав до Криму на каторжні роботи римського єпископа Климента. Звинувачений у проповідуванні християнських ідей, Климент залишився вірний собі та своїй вірі. Тут, в інкерманській каменоломні, він сам звів, а точніше висік у скелі першу церкву. Разом з учнями апостол Климент побудував в Інкермані до 75 храмів і після смерті його було зараховано до сонму святих. 655 року в Інкерманській печері помер засланий сюди імператором Костянтином II і теж зарахований до сонму святих римський папа Мартін. Монастир став діяти під ім'ям Інкерманського скиту святих Климента та Мартіна. У радянський період монастир не діяв. Нині монастир відроджено.
До наших часів збереглися печерні церкви та келії (усі - штучного походження). Стіни церкви св. Климента зберігають залишки орнаментальних і тематичних фрескових розписів, поруч стоїть церква св. Мартіна (1867 рік).


Инкерманский монастырь (Инкерман, на северо-востоке Севастополя) возник в VII-IX веках и существовал почти до 1485 года. Некоторые считают, что здесь бывал Андрей Первозванный. Монастырь был основан в Монастырской скале на берегу устья реки Черная. В монастырь входили 8 пещерных и наземных церквей, соединенные между собой ходами, жилые помещения, гостиница и хозяйственные здания. Монастырь прикрывала крепость Каламита. Если подниматься от подножия скалы по лестнице, можно попасть в первую пещерную церковь св. Мартина, затем в небольшую часовню и, наконец, в пещерный храм св. Климента. Давнее поверье гласит, что в I веке н. э. император Траян сослал в Крым на каторжные работы римского епископа Климента. Виновный в проповедовании христианских идей, Климент остался верен себе и своей вере. Здесь, в инкерманской каменоломне, он сам возвел, а точнее высек в скале первую церковь. Вместе с учениками апостол Климент построил в Инкермане до 75 храмов и после смерти был причислен к лику святых. В 655 году в Инкерманской пещере скончался сосланный сюда императором Константином II и тоже причисленный к лику святых римский папа Мартин. Монастырь стал действовать под именем Инкерманского скита святых Климента и Мартина. В советский период монастырь не действовал. Ныне монастырь возрожден.
До нашего времени сохранились пещерные церкви и кельи (все - искусственного происхождения). Стены церкви св. Климента хранят остатки орнаментальных и тематических фресковых росписей, рядом стоит церковь св. Мартина (1867 год).

The Inkermanskyy monastery.


Поруч з Інкерманським монастирем.

Рядом с Инкерманским монастырем.

Inkerman. Near the Inkermanskyy monastery.


Інкерманський монастир
та монастирська гора
.


Инкерманский монастырь
и монастырская гора
.

The Inkermanskyy monastery
and the Monastic mountain
.


Інкерманський монастир
та монастирська гора
.


Инкерманский монастырь
и монастырская гора
.

The Inkermanskyy monastery
and the Monastic mountain
.


Інкерманський монастир
та монастирська гора
.


Инкерманский монастырь
и монастырская гора
.

The Inkermanskyy monastery
and the Monastic mountain
.


Інкерман. Монастирська гора.

Инкерман. Монастырская гора.

Inkerman. The Monastic mountain.


Інкерман. Монастирська гора та в'їзд до кар'єру.

Инкерман. Монастырская гора и въезд в карьер.

Inkerman. The Monastic mountain and the entrance to the quarry.


Інкерман. Кар'єр всередині Монастирської гори (панорама ~120°).
Инкерман. Карьер внутри Монастырской горы (панорама ~120°).
Inkerman. The quarry in the Monastic mountain (panorama ~120°).


Інкерманський монастир, вид згори.
Сходи, що висічені в скелі, ведуть з монастиря до фортеці Каламіта.


Инкерманский монастырь, вид сверху.
Лестница, высеченная в скале, ведет от монастыря к крепости Каламита.

The Inkermanskyy monastery. It is a view from above.


Інкерманський монастир, вид згори.

Инкерманский монастырь, вид сверху.

The Inkermanskyy monastery. It is a view from above.


Фортеця Каламіта розташована на Монастирській скелі. Була заснована візантійцями в V-VI століттях для захисту підступів до Херсонеса. На початку XV століття на місці середньовічного укріплення мангупський князь Олексій побудував нову фортецю для захисту порту. Це був морський форпост середньовічного князівства Феодоро. Займаючи вигідне географічне положення, Каламіта, як гордовитий вартовий, підносилася над водами прилеглої бухти. За її мурами знаходили надійний притулок і захист купці, що направляли свої кораблі з товарами в гостинну бухту. У систему фортифікаційних укріплень, крім могутніх оборонних мурів, входили шість веж; фортецю оточував вал і глибокий рів, висічений у скельному масиві.
1433 року фортецю захопили та спалили генуезці, але згодом її було відбудовано. 1475 року фортецю захопили турки, котрі перейменували її в Інкерман, що означає «фортеця-печера». Після входження Криму до складу Російської Імперії фортеця занепала. Сьогодні минула велич Каламіти відійшла у небуття. Тепер лише підвищення з внутрішньої сторони фортечних мурів, які порослі травою, нагадують нам, що на їх місці колись були розташовані будинки знаті та простолюдинів, господарські споруди та казарми воїнів. Викладені з каменя колодязі, що колись були наповнені водою, нині порожні. З фортечних споруд збереглися тільки залишки трьох могутніх веж і грізних колись мурів та понад 200 штучних (вирубаних у скелі) печер.


Крепость Каламита расположена на Монастырской скале. Была основана византийцами в V-VI веках для защиты подходов к Херсонесу. В начале XV веке на месте средневекового укрепления мангупский князь Алексей построил новую крепость для защиты порта. Это был морской форпост средневекового княжества Феодоро. Занимая выгодное географическое положение, Каламита, как горделивый страж, возвышалась над водами близлежащей бухты. За ее стенами находили надежный приют и защиту купцы, направлявшие свои корабли с товарами в гостеприимную бухту. В систему фортификационных укреплений, помимо мощных оборонительных стен, входили шесть башен; крепость окружал вал и глубокий ров, высеченный в скальном массиве.
В 1433 году крепость захватили и сожгли генуэзцы, но впоследствии она была отстроена. В 1475 году крепость захватили турки, которые переименовали ее в Инкерман, что значит «крепость-пещера». После вхождения Крыма в состав Российсой Империи крепость пришла в упадок. Сегодня былое величие Каламиты кануло в лету. Теперь только возвышения с внутренней стороны крепостных стен, поросшие травой, говорят нам о том, что на их месте располагались дома знати и простолюдинов, хозяйственные постройки и казармы воинов. Выложенные из камня колодцы, когда-то наполненные водой, ныне пусты. Из крепостных сооружений сохранились лишь остатки трех мощных башен и некогда грозных стен и свыше 200 искусственных (вырубленных в скале) пещер.

The Calamita fortress.


Інкерман, руїни фортеці Каламіта
(VI-XV століття).


Инкерман, руины крепости Каламита
(VI-XV века).

Inkerman. It is the ruins of Calamita fortress
(6th-15th centuries).


Інкерман, руїни фортеці Каламіта
(VI-XV століття).


Инкерман, руины крепости Каламита
(VI-XV века).

Inkerman. It is the ruins of Calamita fortress
(6th-15th centuries).


Інкерман, руїни фортеці Каламіта
(VI-XV століття).


Инкерман, руины крепости Каламита
(VI-XV века).

Inkerman. It is the ruins of Calamita fortress
(6th-15th centuries).


Інкерман, руїни фортеці Каламіта
(VI-XV століття).


Инкерман, руины крепости Каламита
(VI-XV века).

Inkerman. It is the ruins of Calamita fortress
(6th-15th centuries).


Інкерман, руїни фортеці Каламіта
(VI-XV століття).


Инкерман, руины крепости Каламита
(VI-XV века).

Inkerman. It is the ruins of Calamita fortress
(6th-15th centuries).


Інкерман, вежі фортеці Каламіта (VI-XV століття) та
замок (центральний камінь) арки брами фортеці Каламіта.


Инкерман, башни крепости Каламита (VI-XV века) и
замок (центральный камень) арки ворот крепости Каламита.

Inkerman. There are towers of Calamita fortress (6th-15th centuries) and
the keystone (central stone at the top) of the arch of the gate.


Інкерман, фортеця Каламіта (VI-XV століття), залишки стародавньої дороги.

Инкерман, крепость Каламита (VI-XV века), остатки древней дороги.

Inkerman. Calamita fortress (6th-15th centuries), it is the remains of the ancient road.Першоджерела:
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати», Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків, 2007р.
# «Архитектурные памятники Крыма», Е. Крикун, издательство «Таврия», Симферополь-1977.
# «Крым. Туристская карта», видання «СВІТ», Сімферополь-2004.


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100