Клименко Сергій. Фото. Карпати, Чорний Черемош. Квітень-травень 2007 року. День восьмий: світлини природи Карпат та повернення до Івано-Франківська
Карпати, Чорний Черемош. Квітень-травень 2007 року.
День восьмий: світлини природи Карпат та повернення до Івано-Франківська

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Карпаты, Черный Черемош. Апрель-май 2007 года.
День восьмой: фото природы Карпат и возвращение в Ивано-Франковск

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Карпати. Мапа маршруту від селища Топільче (48°04'54"N, 24°45'02"E) через Верховину до Івано-Франківська.
5 травня 2007 року.
Від Топільче до Верховини та від Верховини до Івано-Франківська (через Яремче) ми добиралися рейсовими автобусами. На жаль, у Верховині у нас зовсім не було вільного часу.
Розповіді про Івано-Франківськ та Яремче - окремими сторінками.


Карпаты. Схема маршрута от селения Топильче (48°04'54"N, 24°45'02"E) через Верховину до Ивано-Франковска.
5 мая 2007 года.
От Топильче до Верховины и от Верховины до Ивано-Франковска (через Яремче) мы добирались рейсовыми автобусами. К сожалению, в Верховине у нас совсем не было свободного времени.
Рассказы о Ивано-Франковске и Яремче - отдельными страницами.


Карпати, район селища Топільче.
Потічок, що впадає до Чорного Черемошу та весняні квіти.
Ранок 3 травня 2007.


Карпаты, район селения Топильче.
Ручей, впадающий в Черный Черемош и весенние цветы.
Утро 3 мая 2007.


Карпати, район селища Топільче. Джерело біля ношого базового табору; тритони. Певно, - тритон звичайний (Triturus vulgaris). Ранок 4 травня 2007.
Карпаты, район селения Топильче. Источник около нашего базового лагеря; тритоны. Наверное, - тритон обыкновенный (Triturus vulgaris). Утро 4 мая 2007.


Карпати, район селища Топільче. Знову - тритони.
Цього разу, певно, - тритон карпатський (Triturus montandoni)...
5 травня 2007.


Карпаты, район селения Топильче. Опять - тритоны.
На этот раз, очевидно, - тритон карпатский (Triturus montandoni)...
5 мая 2007.


Тритони - група хвостатих земноводних родини справжніх саламандр, що об'єднує представників кількох родів, зокрема справжніх (Triturus), голчастих (Pleurodes), гірських (Euproctes), азіатських (Cynops), американських тритонів (Taricha) та ін. Саме слово «тритон» - грецького походження. У античній міфології так називалося морське божество, син Посейдону і однієї з нереіїд (Амфітрити).
В Україні мешкає чотири представники роду справжніх тритонів: звичайний (Triturus vulgaris), гребінчастий (Triturus cristatus), альпійський (Triturus alpestris) і карпатський (Triturus montandoni) тритони. В Українських Карпатах поширені тритон звичайний, тритон гребінчастий (зустрічається до висоти 1450 м над рівнем моря), тритон карпатський (найчастіше зустрічається на висоті 350-800 м над рівнем моря). З огляду на те, що останній поширений тільки у Карпатах і має відносно малий ареал, цей вид занесено до Червоної книги України.
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Земноводні (Амфібії) - Amphibia. Підклас: Тонкохребцеві – Lepospondyli. Ряд: Земноводні хвостаті - Urodela (Caudata). Підряд: Саламандрові - Salamandroidea. Родина: Саламандри справжні (Саламандрові) - Salamandridae. Рід: Тритони - Triturus. Види: Тритон звичайний - Triturus vulgaris та Тритон карпатський - Triturus montandoni.


Тритоны - группа хвостатых земноводных семейства настоящих саламандр, объединяющая представителей нескольких родов, в том числе настоящих (Triturus), иглистых (Pleurodes), горных (Euproctes), азиатских (Cynops), американских тритонов (Taricha) и др. Само слово «тритон» - греческого происхождения. В античной мифологии так называлось морское божество, сын Посейдона и одной из нереид (Амфитриты).
В Украине обитает четыре представителя рода собственно тритонов: обыкновенный (Triturus vulgaris), гребенчатый (Triturus cristatus), альпийский (Triturus alpestris) и карпатский (Triturus montandoni) тритоны. В Украинских Карпатах распространенны тритон обыкновенный, тритон гребенчатый (встречается на высоте до1450 м над уровнем моря), тритон карпатский (чаще всего встречается на высоте 350-800 м над уровнем моря). Ввиду того, что последний распространен только в Карпатах и имеет относительно малый ареал, этот вид занесен в Красную книгу Украины.
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Подтип: Позвоночные (Черепные) – Vertebrata (Craniata).. Надкласс: Четвероногие (Наземные позвоночные) - Tetrapoda (Quadrupeda). Класс: Земноводные (Амфибии) - Amphibia. Подкласс: Тонкопозвонковые – Lepospondyli. Отряд: Земноводные хвостатые - Urodela (Caudata). Подотряд: Саламандровые - Salamandroidea. Семейство: Саламандры настоящие (Саламандровые) - Salamandridae. Род: Тритоны (Уколы) - Triturus. Виды: Тритон обыкновенный - Triturus vulgaris и Тритон карпатский - Triturus montandoni.


Карпати, район селища Топільче.
Усюдисуща ящірка...
Скоріш за все - живородна ящірка (проте можу помилятися).
5 травня 2007.


Карпаты, район селения Топильче.
Вездесущая ящерица...
Скорее всего - живородящая ящерица (но могу ошибаться).
5 мая 2007.


Ящірки (Zauria) підряд лускатих. З'явились у тріасі. Тіло валькувате, стиснуте з боків або циліндричне, різного забарвлення. Шкіра у роговій лусці. Довжина від 3,5 см до 4 м (за неперевіреними даними - до 5,5 м). Передня частина черепної коробки не повністю закостеніла. Верхня щелепа зрослась з іншими костями черепа. Зуби прикріпленні до внутрішньої поверхні щелепи чи до її краю (перші - не заміняються). Язик може бути широким (гекони, агами), роздвоєним на кінці (варани), з присоском на кінці (хамелеони). Кінцівки можуть бути розвинені добре або частково чи повністю редукованими. Повіки у більшості рухливі, рідше – такі, що зрослися з прозорим "вікном". Копулятивний орган парний. Багато ящірок мають здатність до аутотомії хвоста (здатні відкидати частину хвоста). Налічується близько 20 сучасних рядів: гекони, лусконоги, варани, безвухі варани, ядозуби, агами, ігуани, теїди, геррозаври, веретенниці, сцинки, хамелеони, справжні ящірки тощо. Близько 4000 видів. Більшість ящірок веде наземний спосіб життя, деякі живуть у ґрунті, піску, на деревах, на скалах; морська ігуана живе біля лінії прибою та заходить у море. Деякі здатні до плануючого польоту. Харчуються переважно комахами та малими хребетними, рідше зустрычаються рослиноїдні та всеїдны. Здебільшого яйцекладні, але є і яйцеживородні та живородні. Деяким властивий партеногенез. Відкладають від 1 до 35 яєць, зазвичай у пергаментній оболонці. Роблять до 3-4 кладок за рік.
Живородна ящірка (лат. Lacerta vivipara) не відкладає яєць: потомство вилуплюється з яєць ще в тілі матері.
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Плазуни (рептилії) - Reptilia. Ряд: Лускаті - Squamata. Підряд: Ящірки - Lacertilia (Sauria). Родина: Справжні ящірки - Lacertidae. Рід: Собственно (справжні) ящірки - Lacerta Linnaeus. Вид: Живородна ящірка - Lacerta vivipara.


Ящерицы (Zauria) подотряд чешуйчатых. Появились в триасе. Тело уплощенное, сжатое с боков или цилиндрическое, разнообразной расцветки. Кожа в роговой чешуе. Длина от 3,5 см до 4 м (по непроверенным данным - до 5,5 м). Передняя часть черепной коробки не полностью окостенела. Верхняя челюсть срослась с другими костями черепа. Зубы прикреплены к внутренней поверхности челюсти или к ее краю (первые - не меняются). Язык может быть широким (гекконы, агамы), раздвоенным на конце (вараны), с присоской на конце (хамелеоны). Конечности могут быть развиты хорошо или частично, или полностью редуцированные. Веки у большинства подвижные, реже – сросшиеся с прозрачным "окном". Копулятивный орган парный. Многие виды ящериц способны к аутотомии хвоста (способны отбрасывать часть хвоста). Насчитывается около 20 современных отрядов: гекконы, чешуеноги, вараны, безухие вараны, ядозубы, агамы, игуаны, тейиды, геррозавры, веретенницы, сцинки, хамелеоны, настоящие ящерицы и др. Около 4000 видов. Большинство ящериц ведет наземный образ жизни, некоторые обитают в почве, песке, на деревьях, на скалах; морская игуана живет возле линии прибоя и заходит в море. Некоторые способны к планирующему полету. Питаются преимущественно насекомыми и малыми позвоночными; реже встречаются растительноядные или всеядные. В основном яйцекладущие, но есть и яйцеживородящие и живородящие. Некоторым свойственен партеногенез. Откладывают от 1 до 35 яиц, обычно в пергаментной оболочке. Делают до 3-4 кладки за год.
Живородящая ящерица (лат. Lacerta vivipara) не откладывает яиц: потомство вылупливается из яиц еще в теле матери.
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Пресмыкающиеся (гады, рептилии) - Reptilia. Отряд: Чешуйчатые - Squamata. Подотряд: Ящерицы - Lacertilia (Sauria). Семейство: Настоящие ящерицы - Lacertidae. Род: Собственно (настоящие) ящерицы - Lacerta Linnaeus. Вид: Живородящая ящерица - Lacerta vivipara.Першоджерела:
Інші сторінки фоторозповіді "Карпати, Чорний Черемош, сходження на гору Чивчин (квітень-травень 2007 року)":
Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100